Dołącz do nas:

BHP w Polsce i na świecie

2017 03 30 | BHP w Polsce i na świecie

Trzecia edycja Mistrzostw Kadry BHP już w kwietniu!

Już 24 kwietnia rozpocznie się kolejna edycja Mistrzostw Kadry BHP – ogólnopolskiego konkursu wiedzy dla pracowników służby BHP, przedstawicieli środowisk akademickich oraz pasjonatów tematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy. Na uczestników, oprócz zaszczytnego tytułu Mistrza Kadry BHP, czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a także szkolenia i vouchery na konferencje branżowe.

czytaj więcej ›

BHP w Polsce i na świecie

Dodatkowe szkolenie po wypadku przy pracy nie jest konieczne

Ponowny instruktaż stanowiskowy po wypadku przy pracy może być udzielony pracownikowi, jeżeli taka informacja została wskazana w dokumentacji powypadkowej jako zalecenie powypadkowe.

czytaj więcej ›

2017 03 28 | BHP w Polsce i na świecie

Ekwiwalent za odzież roboczą – oskładkować czy nie?

 Pracodawcy coraz częściej decydują się na zakup wysokiej jakości odzieży służbowej, którą cechuje dłuższy termin użytkowania. W większości zakładów ustalona zostaje zryczałtowana, wypłacana miesięcznie lub kwartalnie, kwota na pranie odzieży roboczej, jaką otrzymują pracownicy, zatrudnieni na określonych stanowiskach. Kiedy pracodawca zobowiązany jest do oskładkowania wypłacanego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

czytaj więcej ›

2017 03 27 | Artykuły eksperckie

Zasady BHP

Jak należy rozumieć powszechnie używany zwrot „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy” (zasady BHP)? W art. 207 § 3 k.p. czytamy, że „pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.” Przepis ten jednak nie przybliża do wyjaśnienia tego pojęcia. Co więcej, kodeks pracy nie zawiera żadnej definicji co należy rozumieć przez pojęcie „Zasad BHP”. Pojęcie to wyjaśnia natomiast nauka Prawa pracy i BHP: „Zasady BHP to niepisane literą prawa (nieujęte w żadnym przepisie BHP) reguły lub metody postępowania ukształtowane w procesie pracy oraz wynikające z doświadczenia życiowego, wiedzy technicznej i logicznego rozumowania, których przestrzeganie służy ochronie życia lub zdrowia pracowników i tym samym zapewnieniu faktycznego bezpieczeństwa pracy” „Bezpieczeństwo i Higieny pracy. Meritum” pod redakcją Beaty Wawrzyńczak-Jędryka Wolters Kluwer S.A. 2014. Innymi słowy Zasadami BHP mogą być wszelkiego rodzaju metodami postępowania, które, poprzez ich prawidłowe stosowanie, prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa lub uniknięcia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.  Przykładem takie zasady może niebieganie z wrzącą kawą po śliskiej posadzce.

czytaj więcej ›

2017 03 24 | BHP w Polsce i na świecie

Umowa o dzieło nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp

O nałożeniu obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie może decydować istnienie stosunku pracy. Obowiązek ten został nałożony również na pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 29 stycznia 2015 r., III SA/Gd 699/14, LEX nr 1644094.

czytaj więcej ›

2017 03 21 | BHP w Polsce i na świecie

Inteligentna odzież robocza już niedługo będzie codziennością

Badanie „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016” Koalicji Bezpieczni w Pracy pokazało, że ponad połowa pracowników fizycznych i umysłowo-fizycznych pracuje na stanowiskach, wymagających stosowania odzieży ochronnej. Producenci coraz częściej sięgają po innowacyjne technologie, które nie sprowadzają się już jedynie do stosowania wysokiej jakości opatentowanych tkanin. Coraz częściej przy produkcji odzieży roboczej testowane są rozwiązania z zakresu  inteligentnych technologii, które w jeszcze większym stopniu poprawią bezpieczeństwo pracowników.

czytaj więcej ›

2017 03 17 | Artykuły eksperckie

Statystyczna karta wypadku

Pracodawca (dotyczy to praktycznie każdego pracodawcy tj. zatrudniającego zarówno jednego pracownika jak i tysiące) zobowiązany jest do sporządzania statystycznej karty wypadku. Obowiązek ten został sprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy wydanym na podstawie art. 237 § 3 Kodeksu pracy.

czytaj więcej ›

2017 03 15 | BHP w Polsce i na świecie

Praca w biurze też bywa męcząca

Specyficzne warunki pracy biurowej powodują różnorakie reakcje organizmu, większe niż na pozór mogłoby się wydawać – zmęczenie i znużenie, zwolnienie reakcji mózgu, osłabienie tempa i pogorszenie poprawności w wykonywaniu pracy, przy jednoczesnym wzroście ciśnienia krwi oraz spowolnieniu niektórych odruchów i fizjologii organizmu.

czytaj więcej ›

2017 03 13 | BHP w Polsce i na świecie

Protokół powypadkowy bez podpisu poszkodowanego

Jeżeli bezskutecznie podjęto wszelkie możliwe próby skontaktowania się z poszkodowanym, do dokumentacji należy załączyć notatkę służbową sporządzoną przez członka (członków) zespołu powypadkowego, z której wynikać będzie, dlaczego na protokole brakuje podpisów poszkodowanego oraz jakie działania podjęto, aby je uzyskać.

czytaj więcej ›

2017 03 09 | BHP w Polsce i na świecie

Nowe technologie i praca po godzinach zagrażają produktywności

75 proc. Polaków pracuje po godzinach – wynika z badania Hays Poland. Aż jedna czwarta specjalistów spędza na wykonywaniu obowiązków zawodowych dodatkowe 10-15 godzin tygodniowo. Co więcej, stałe podłączenie do elektronicznych kanałów komunikacji sprawia, że jeszcze bardziej zaciera się granica pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

czytaj więcej ›

2017 03 06 | BHP w Polsce i na świecie

Prace szczególnie niebezpieczne nie dla pracowników tymczasowych

Przepisy dopuszczają zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami kierowanymi do pracodawcy użytkownika, jeżeli wykonywana przez nie praca nie jest zakwalifikowana do szczególnie niebezpiecznych.

czytaj więcej ›