Dołącz do nas:

Artykuły eksperckie

2018 03 06

Zmiany w sposobie dotacji inwestycji BHP

Pod koniec roku zmieniono tryb przekazywania dotacji na inwestycje w bhp. Do tej pory pieniądze przyznawane były przedsiębiorcom wg zasady pierwszeństwa. Zmiany w art. 37c. 1 ustawy z 27 października 2017 r. ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2179) spowodują, że dotacje będą przyznawane w drodze  konkursu.

czytaj więcej ›

2018 02 15

Czy pracodawcy z sektora MŚP znają przepisy bhp?

Jak wynika z raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy, co trzeci właściciel małego lub średniego przedsiębiorstwa przyznaje, że w przeciągu dwóch ostatnich lat w jego zakładzie doszło do wypadku przy pracy. Jednocześnie prawie 90 proc. firm chce inwestować w bezpieczeństwo.

czytaj więcej ›

2018 01 16

Rękawice z supermarketu i niskie poczucie odpowiedzialności za pracownika?

Mali i Średni Przedsiębiorcy są gotowi inwestować w bhp głównie ze względu na korzyści ekonomiczne wynikające z zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków służbowych – wynika z IV edycji badania Koalicji Bezpieczni w Pracy. Raport wyodrębnia również trzy różne postawy przedsiębiorców wobec zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wśród firm z sektora MŚP mamy zarówno te świadomie kreujące swoją politykę bhp, jak i te, które jedynie incydentalnie zajmują się tymi kwestiami oraz takie, które z wielką rezerwą podchodzą do realizacji wymogów formalno-prawnych narzuconych przez państwo.

czytaj więcej ›

2017 07 20

Niedopuszczenie do pracy pracownika o niskiej wydajności psychofizycznej

Wiedzę ogólną stanowi wśród pracowników i pracodawców obowiązek niedopuszczania do pracy pracowników pod pływem alkoholu, czy też konieczność odsunięcia od pracy pracowników spożywających alkohol w jej trakcie. W przypadku pewnych zawodów i nieznacznych ilości alkoholu może być to działaniem negatywnie wpływającym na jakość pracy, gdyż 20 ml/16 g etanolu (około 50 ml alkoholu) może wpływać na organizm pobudzająco tj. podwyższyć próg bólu, zwiększyć koncentrację i rozluźnić mięśnie ( w pewnych sportach walki alkohol jest stosowany jako niezakazany doping).

czytaj więcej ›

2017 06 01

Badania medycyny pracy a zmiana stanu zdrowia

Przepisy prawa pracy co do zasady przewidują trzy rodzaje badań lekarskich tj. wstępne, okresowe i kontrolne. Brak jest natomiast badań, które mogłyby być przeprowadzane w związku podejrzeniem zmiany zdolności pracownika do wykonywania pracy.

czytaj więcej ›

2017 04 13

Podstawowe uprawnienia związków zawodowych w zakresie BHP

Niezwykle istotnym uprawnieniem organizacji związkowych jest prawo do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczenia w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: BHP). Niniejsze uprawnienie wynika wprost z art. 23 ustawy o związkach zawodowych (dalej: ustawa o ZZ). Pamiętać należy jednak, iż uprawnienia kontrolne nie rozszerzają się na uprawnienia władcze, a co za tym idzie, związki zawodowe w praktyce nie posiadają ogólnych uprawnień umożliwiających im przeciwdziałanie naruszeniom zasad BHP.

czytaj więcej ›

2017 04 11

Wypadek przy pracy osoby nie będącej pracownikiem

W związku z wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia dla Zleceniobiorców, a co za tym idzie zwiększeniem atrakcyjności tej formy „zatrudniania”, liczba osób wykonujących pracę najemną w ramach stosunków cywilnoprawnych może realnie wzrosnąć. Tym samym wzrosnąć może liczebność wypadków przy pracy z udziałem osób nie będących pracownikami. Z tego względu konieczna jest popularyzacja wiedzy o niezbędnych krokach jakie należy w przypadku wypadku podjąć.

czytaj więcej ›

2017 03 27

Zasady BHP

Jak należy rozumieć powszechnie używany zwrot „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy” (zasady BHP)? W art. 207 § 3 k.p. czytamy, że „pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.” Przepis ten jednak nie przybliża do wyjaśnienia tego pojęcia. Co więcej, kodeks pracy nie zawiera żadnej definicji co należy rozumieć przez pojęcie „Zasad BHP”. Pojęcie to wyjaśnia natomiast nauka Prawa pracy i BHP: „Zasady BHP to niepisane literą prawa (nieujęte w żadnym przepisie BHP) reguły lub metody postępowania ukształtowane w procesie pracy oraz wynikające z doświadczenia życiowego, wiedzy technicznej i logicznego rozumowania, których przestrzeganie służy ochronie życia lub zdrowia pracowników i tym samym zapewnieniu faktycznego bezpieczeństwa pracy” „Bezpieczeństwo i Higieny pracy. Meritum” pod redakcją Beaty Wawrzyńczak-Jędryka Wolters Kluwer S.A. 2014. Innymi słowy Zasadami BHP mogą być wszelkiego rodzaju metodami postępowania, które, poprzez ich prawidłowe stosowanie, prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa lub uniknięcia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.  Przykładem takie zasady może niebieganie z wrzącą kawą po śliskiej posadzce.

czytaj więcej ›

2017 03 17

Statystyczna karta wypadku

Pracodawca (dotyczy to praktycznie każdego pracodawcy tj. zatrudniającego zarówno jednego pracownika jak i tysiące) zobowiązany jest do sporządzania statystycznej karty wypadku. Obowiązek ten został sprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy wydanym na podstawie art. 237 § 3 Kodeksu pracy.

czytaj więcej ›

2017 01 27

Sprawozdanie ZUS IWA

Zbliża się okres, kiedy pracodawcy mają obowiązek składać dokumenty rozliczeniowe, w tym w sprawie wypadków za poprzedni rok, czyli ZUS IWA. W odniesieniu do tego dokumentu możemy się natknąć na odmienne interpretacje obowiązujących przepisów prawa, których wybór może uchronić lub obciążyć zakład pracy kwotami sięgającymi nawet setek tysięcy złotych.

czytaj więcej ›

2017 01 11

Skład komisji BHP

Co do składu komisji BHP wskazać należy, iż zgodnie z art. 23712 k.p. w skład komisji BHP wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby BHP i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy (SIP).

czytaj więcej ›

2016 12 20

Badania wstępne pracowników przeniesionych w ramach 231 k.p.

Szkolenie z zakresu BHP przed dopuszczeniem do pracy zgodnie z art. 2373 k.p. w szczególności w zakresie § 2 wskazanego przepisu „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę” zobowiązani są odbyć ponownie pracownicy którzy zostaną przeniesieni do nowego pracodawcy po przez zawarcie nowych umów o pracę z nowym pracodawcą. Taki obowiązek nie istnieje zaś w przypadku przeniesienia pracowników do nowego pracodawcy w drodze art. 231 k.p. Pamiętać należy, iż wyłącznie pracownicy nie przeniesieni w drodze art. 231 k.p. nawiązują nowy stosunek pracy z nowym pracodawcą w związku z czym należy dokonać wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wymaganych w przypadku zatrudnienia nowego pracownika przez Pracodawcę.

czytaj więcej ›

2016 12 19

Czy spółka należąca do grupy kapitałowej musi zatrudniać na etacie pracownika BHP?

W przedmiocie służby BHP wskazać nalży, iż zgodnie z art. 23711 k.p. dopuszczalnym jest spełnienie obowiązku zapewnienia obsługi zadań służby BHP poprzez powierzenie tych zadań specjaliście z zakresu BHP spoza zakładu pracy, a co za tym idzie dopuszczalnym może wydawać się aby zadania służby BHP świadczyła na rzecz jednej ze spółek służba BHP zorganizowana w innej spółce grupy.

czytaj więcej ›

2016 11 29

Warunki magazynowania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych

Zbliża się okres świąteczno-noworoczny, który tradycyjnie obfituje w uroczystości, dające pretekst do wykorzystania różnego rodzaju środków i materiałów pirotechnicznych. Warto w tej sytuacji przypomnieć o wymaganiach odnośnie magazynowania i sprzedaży tych produktów, zapewniających bezpieczeństwo pożarowe pracownikom oraz osobom kupującym.

czytaj więcej ›

2016 11 22

Właściwe określanie przyczyny zewnętrznej wypadku

Jednym z warunków decydujących o uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy jest ustalenie wystąpienia przyczyny zewnętrznej. Niejednokrotnie nawet w sytuacjach pozornie mało skomplikowanych, wskazanie takiej przyczyny może sprawiać trudności, zwłaszcza początkującym adeptom służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wątpliwości w tym obszarze ujawniają się zazwyczaj nie na etapie zatwierdzania dokumentacji przez pracodawcę, choć bywa i tak, ale przede wszystkim po skierowaniu dokumentacji powypadkowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek pracownika, ubiegającego się o świadczenia odszkodowawcze.

czytaj więcej ›

2016 11 18

Liczebność Służby BHP a pracownicy tymczasowi

Niezbędną liczbę pracowników służby BHP zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy do pracy określonej ustala się na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej ›

2016 11 16

Choroba zawodowa

Definicja legalna choroby zawodowej została przedstawiona w art. 2351 k.p. „Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

czytaj więcej ›

2016 11 07

Konsekwencje, koszty i sposoby przeciwdziałania skutkom długotrwałej pracy w pozycji stojącej

Pracę stojącą wykonuje 30 procent społeczeństwa. Wielogodzinne stanie jest bardzo obciążające dla organizmu. Mocno je odczuwają zarówno układ kostno-mięśniowy, jak i krążenie. Zmęczenie spowodowane długotrwałym wykonywaniem pracy w pozycji stojącej, to nie tylko kwestia osobistego dyskomfortu pracownika. To także przyczyna wielu wypadków i zranień, które powodują  spadek wydajności oraz wzrost kosztów pracy.

czytaj więcej ›

2016 09 30

Obowiązki a odpowiedzialność pracodawcy w zakresie BHP

Na wstępie należy wskazać, że prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest gwarantowane w art. 66 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Normy konstytucyjne zostały rozbudowane przez ustawodawcę na poziomie ustawowym.

czytaj więcej ›

Obowiązki przestrzegania przepisów oraz zasad BHP

Jednym z podstawowych obowiązków z zakresu BHP wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy tj. z art. 211 k.p. jest obowiązek znajomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Praktycznie wyłącznie art. 211 k.p. określa podstawowe obowiązki pracownika w związku z czym Ustawodawca dobitnie wskazał, że konieczność znajomości przepisów i zasad BHP jest niezbędna pracownikom i obciąża zarówno pracodawcę który ma obowiązek szkolić pracowników jak i pracowników którzy mają obowiązek w sposób rzetelny i skuteczny korzystać z tych szkoleń.

czytaj więcej ›

2016 09 13

Ochrona życia na placu budowy – zagrożenia i dobre praktyki zapobiegania wypadkom

Budownictwo jest branżą, w której ryzyko wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia jest stosunkowo największe. Wynika tak z badania Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”. Równocześnie respondenci przyznali, że świadomość pracowników w tym obszarze systematycznie rośnie, warunki pacy na budowach ulegają poprawie, co potwierdza także coraz mniejsza liczba wypadków w tym sektorze.

czytaj więcej ›

2016 08 19

Nowelizacja ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Materiały pirotechniczne – to jedna z odmian substancji wybuchowych przewidzianych do wytwarzania efektów pirotechnicznych między innymi: cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, dymu lub kombinacji tych efektów uzyskanych w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej.

czytaj więcej ›

2016 08 04

Dopuszczenie do pracy cudzoziemca a szkolenia BHP

W ostatnim czasie w Polsce w związku ze stale rosnącymi kosztami pracy a także realnym brakiem chętnych do pracy na niższych stanowiskach osób, pracodawcy coraz częściej zainteresowani są zatrudnieniem cudzoziemców. W przypadku stanowisk obejmujących prace fizyczne pracodawcy coraz częściej zatrudniają pracowników z zagranicy, przykładowo z Ukrainy.

czytaj więcej ›

2016 07 19

Nabycie uprawnień do przeprowadzania szkoleń okresowych

W przypadku problematyki przeprowadzania okresowych szkoleń w praktyce występują często wątpliwości czy posiadane przez pracowników zaświadczenia o odbyciu szkolenia zostały przez nich uzyskane zgodnie z przepisami prawa. Wątpliwości te wynikają z nieprecyzyjnego wskazania w § 5 pkt. 3) Rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej Rozporządzenie) przesłanek, jakie muszą zostać spełnione przez wykładowców i instruktorów prowadzących szkolenia z zakresu BHP.

czytaj więcej ›

2016 07 15

Szkolenia BHP dla obcokrajowców

Co roku do Polski przyjeżdżają Ukraińcy, którzy chcą podjąć tu pracę. Część z nich myśli o pracy sezonowej, a część chce na stałe zmienić miejsce zamieszkania. Jednak przed przystąpieniem do wykonywania powierzonych obowiązków niezbędne jest odbycie szkolenia BHP. Pracodawcy zatrudniający obcokrajowców muszę jednak pamiętać, żeby tak je przeprowadzać, żeby były zrozumiałe.

czytaj więcej ›

2016 07 12

Możliwość wykonywania szkoleń okresowych przez pracowników służby BHP w zakładzie pracy, w którym są zatrudnieni

Problematyka przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służby BHP praktycznie w całości wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: Rozporządzenie). Zawiera ono zamknięty katalog zadań, które obligatoryjnie zobowiązana jest wykonywać służba BHP, nie przewiduje natomiast prowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bhp, o których mowa w art. 2373 § 2 K.p.

czytaj więcej ›

2016 07 07

Odzież ochronna musi być najwyższej jakości

TAURON Dystrybucja S.A. należy do Grupy TAURON, drugiego co do wielkości polskiego koncernu energetycznego. Jako Operator Elektroenergetycznego Systemu Dystrybucyjnego jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Eksploatuje sieci elektroenergetyczne o łącznej długości prawie 260 tys. km linii (naziemnych i podziemnych), która zasila około 57000 stacji transformatorowych. Zatrudnia około 9800 pracowników, w tym prawie 4500 elektromonterów i operatorów sprzętu, którzy każdego dnia wykonują bieżące prace eksploatacyjne i remontowe. Wykonując swoje obowiązki są narażeni na wiele zagrożeń w miejscu pracy, w tym działanie łuku elektrycznego.

czytaj więcej ›

2016 07 04

Szkolenie okresowe bhp dla stanowisk nie wyliczonych bezpośrednio w treści rozporządzenia

Przepisy dotyczące szkoleń bhp nie ulegają aktualizacji od wielu lat, jednak zmiany organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach wywołują liczne pytania. Dawniej oczywistym było, że sprzedawca czy kasjer byli kierowani na szkolenia dla stanowisk robotniczych, jednak postępująca mechanizacja i informatyzacja, złożoność przeprowadzanych procesów pracy, skutkujące w praktyce ograniczaniem do minimum roli wysiłku fizycznego na rzecz umysłowego (obsługa komputera, udzielanie porad klientom), każe zastanowić się, czy takie szkolenie jest dla nich odpowiednie. Jak do celów realizacji wymogów przepisów zdefiniować „stanowisko robotnicze”? W jakiej grupie powinni być szkoleni pracownicy takich zawodów jak np. fizjoterapeuta, archiwista. Jaki jest okres ważności odbytych przez nich szkoleń?

czytaj więcej ›

2016 06 23

Wynagrodzenie służby BHP

Pracownicy służby BHP są dość specyficznymi pracownikami, gdyż zakres ich obowiązków praktycznie ustalony został przez prawodawcę w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: Rozporządzenie), który to w sposób zamknięty określa zadania, jakie są nałożone na pracowników służby BHP. Pracodawca natomiast uprawniony jest jedynie do organizacyjnego kreowania ustalonych zadań np. poprzez organizacyjne wskazanie w jaki sposób praktycznie pracownik służby BHP ma spełnić obowiązek polegający na „bieżącym informowaniu pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń” Pracodawca może np. zastrzec rodzaj i formę raportu jakiego oczekuje od pracownika.

czytaj więcej ›

2016 06 01

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych

wyjaśnienie przepisów przejściowych cz. I

W dniu 22 lutego 2016 roku weszły w życie zmiany przepisów Kodeksu pracy określające zasady zawierania umów na czas określony. W wielu firmach w dniu wejścia w życie ustawy trwały  umowy na czas określony zawarte przed 22 lutego 2016 roku. Ustawa nowelizująca, w przepisach przejściowych rozstrzyga jak traktować umowy o pracę na czas określony zawarte przed wejściem w życie ustawy, a trwające w dniu 22 lutego 2016 roku.

czytaj więcej ›

2016 05 24

Powierzenie zadań służby BHP pracownikom i zewnętrznym specjalistom

Zgodnie z art. 23711 § 1 k.p. w przypadku pracodawców zatrudniających do 100 pracowników, wykonanie zadań służby BHP można powierzyć pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku niż specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi on jednak posiadać odpowiednie kompetencje.

czytaj więcej ›

2016 04 25

Komunikacja elektroniczna w BHP

Internet i środki komunikacji elektronicznej zrewolucjonizowały nasze życie zarówno prywatne jak  i zawodowe. Z elektronicznych metod komunikowania korzystają firmy także w obszarze BHP, w zakresie którego to właśnie na pracodawcy ciąży obowiązek informacyjny.

czytaj więcej ›

2016 04 13

Rolls-Royce – organizator pracy bezpiecznej

Zakład Rolls-Royce Poland w Gniewie zajął pierwsze miejsce w ostatniej edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. O tym jak stworzyć w firmie najwyższą kulturę bezpieczeństwa, a w efekcie zasłużyć na tak ważne wyróżnienie rozmawiamy z Panem Adamem Plathem, Dyrektorem Zakładu i Panem Michałem Frąckiewiczem, Dyrektor ds. BHP i OŚ.

czytaj więcej ›

2016 03 17

Wyzwanie dla służb BHP – pracownicy będą coraz starsi

Stary Kontynent starzeje się coraz szybciej – społeczeństwo Polski i Europy jest coraz bardziej wiekowe. Co za tym idzie, wielu dzisiejszych 50. i 60. latków prowadzi aktywne życie zawodowe. Jakie są ich potrzeby w zakresie BHP? Dla pracodawców poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie to wciąż nowość i wyzwanie.

czytaj więcej ›

2016 03 14

Bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych

Zarządzanie bezpieczeństwem w dużych przedsiębiorstwach jest ogromnym wyzwaniem. Z jednej strony właśnie tam wprowadzone są najwyższe standardy, z drugiej zaś jest odpowiedzialność za setki pracowników.

czytaj więcej ›

2016 01 12

Czy warto inwestować w BHP? BHP to zbędny wydatek, czy inwestycja?

Zwiększająca się ilość procesów, zmiany warunków w zakresie miejsca zatrudnienia  oraz wynikające z nich nowe lub zmieniające się zagrożenia wymuszają nowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Potrzebne są rozwiązania, które umożliwią pracodawcom uwzględnienie zasad BHP na wszystkich szczeblach operacyjnych oraz przekształcenie ich w  systematyczne działania.

czytaj więcej ›

2015 12 21

Służba BHP – etatowa, czy zewnętrzna?

Zgodnie z Raportem „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2015” zdania pracodawców na temat organizacji służby BHP w zakładach pracy są podzielone. Pozytywnych ocen jest jednak więcej dla modelu, gdzie za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada profesjonalna firma zewnętrzna (54 proc. wobec 41. proc.).

czytaj więcej ›

2015 11 26

Komentarz OPZZ do Raportu ,,Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015”

Bezpieczeństwo pracy to wspólne zadanie wielu podmiotów środowiska pracy. Stąd, w ocenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zasadna jest teza raportu, że w tworzeniu kultury bezpieczeństwa ważne jest takie kształtowanie przekonań i postaw, by wszyscy – pracownicy, pracodawcy, instytucje publiczne – rozumieli wagę BHP i działali zgodnie z najlepszymi praktykami.

czytaj więcej ›

2015 11 04

Kto może zostać pracownikiem służby BHP?

Zawód specjalisty czy inspektora BHP kojarzy głównie się z lekką pracą biurową czy szkoleniami okresowymi. Często jednak osoby zainteresowane tym zawodem nie zdają sobie sprawy, z tego jaki jest rzeczywisty zakres obowiązków pracowników BHP. Niejednokrotnie wybierając takie studia kandydaci nie wiedzą jakie wymogi w tym zakresie zostały określone przez ustawodawcę.

czytaj więcej ›

2015 10 12

BHP to nie wszystko

W Polsce termin BHP tłumaczy się niestety często jako „Biuro Hamowania Produkcji”. W powszechnej świadomości służby BHP funkcjonują w świecie dziwnych wymogów – narzuconych przez ustawodawcę lub branżę – i utrudniają innym pracę. Tymczasem pozostali pracownicy są zainteresowani przede wszystkim pracą i zarobieniem pieniędzy. Wygląda to tak, jakby dwie organizacje funkcjonowały w opozycji. BHP jest natomiast jednym z elementów zarządzania bezpieczeństwem.

czytaj więcej ›

2015 06 10

Działania organizacyjne kształtujące wysoką kulturę bezpieczeństwa w PRATT & WHITNEY KALISZ- Sp. z o.o.

Firma PRATT & WHITNEY KALISZ- Sp. z o.o. jest producentem części dla przemysłu lotniczego. Czym różni się ta organizacja od innych? Z pewnością wysoką kulturą bezpieczeństwa. Uzyskane przez tę firmę standardy bezpieczeństwa oparte są na szerokiej gamie działań chroniących życie i zdrowie. Oprócz artefaktów, wynikających z najnowocześniejszych technologii produkcji precyzyjnych elementów o sukcesie tej firmy zadecydowały wartości. Należą do nich: eksponowanei deklarowane zasady życia społecznego sprecyzowane w „Polityce bhp” oraz różne formy kształcenia pracowników, wdrażanie programów eliminujących ryzyko na stanowiskach pracy oraz wzajemna pomoc pracowników w rozpoznawaniu tego ryzyka i aktywny udział w jego eliminacji czy ograniczaniu. W firmie stosowane są niżej wymienione praktyki organizacyjne, jako niezbędne do skutecznego kształtowania i utrzymywania wysokiej kultury bezpieczeństwa.

czytaj więcej ›

2015 05 13

Szkolenia BHP a wiedza pracowników

Weryfikacja i podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie  bezpieczeństwa pracy odbywa się na wielu płaszczyznach. Niezbędnym elementem kwalifikacji zawodowych jest edukacja w tej dziedzinie. Jest ona integralnie związana z programem kształcenia i doskonalenia zawodowego, realizowanym zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym, na wszystkich szczeblach. Podczas szkoleń często można zaobserwować, że wprowadzeniepodstawowych zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy do programów nauczania zwiększa świadomość przyszłych pracowników w tym zakresie.

czytaj więcej ›

2015 03 30

Dobre praktyki BHP jako podstawa kształtowania kultury pracy

Dobre praktyki to rozwiązania techniczne i organizacyjne inicjowane przez pracodawców, których celem jest ograniczenie zagrożeń na jakie narażeni są pracownicy. Celem dobrych praktyk jest zapobieganie wypadkom przy pracy, eliminacja chorób zawodowych oraz poprawa bezpieczeństwa i kultury pracy wśród pracowników.

czytaj więcej ›

2015 03 19

Odzież ochronna w BHP, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze odzieży dla pracowników

Dobór odzieży ochronnej wydaje się nam często dziecinnie prosty, natomiast przykładów szybkiego i nieprawidłowego doboru odzieży można by mnożyć. Podstawą wszelkich działań przy właściwym doborze odzieży ochronnej jest zawsze prawidłowa ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona przez służby BHP. Wiąże się to z rozpoznaniem wszystkich zagrożeń, jakie czyhają na naszych pracowników podczas wykonywania codziennych czynności w pracy. Często nie zdajemy sobie sprawy, że jest ich aż tyle. Zapewnienie właściwego poziomu ze strony odzieży ochronnej jest zdecydowanie prostsze niż kiedyś. Mamy na rynku szeroki wybór odzieży multiochroonnej, która zapewnia ochronę przed wieloma niebezpiecznymi czynnikami zewnętrznymi.

czytaj więcej ›

2015 03 06

Pranie po europejsku, czyli serwis i czyszczenie odzieży roboczej

Według badania Europejskiego Stowarzyszenia Usług Tekstylnych (ETSA) przeprowadzonego przez Instytut Badawczy GFK¹ , 85% pracowników noszących odzież roboczą w Polsce, pierze ją samodzielnie w domu. 4 na 10 z nich otrzymuje zwrot poniesionych wydatków i stanowi to dwukrotnie większy odsetek niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Danii. Według danych CWS-boco Polska, w zależności od branży ekwiwalent ten, w przeliczeniu na jednego pracownika, waha się od 15 do 120 zł miesięcznie.

czytaj więcej ›

2015 02 27

Odpowiednia odzież = bezpieczna praca

Z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia pracowników odzież ochronna jest ważnym zabezpieczeniem. Musi ona spełnić wiele kryteriów i zgodnie ze swoim przeznaczeniem zapewniać różne funkcje ochrony. Są one zdefiniowane przez ustawowe wymogi i standardy.

czytaj więcej ›

2014 12 15

Najlepsze środki ochrony indywidualnej dla pracowników narażonych na kontakt z substancjami biologicznymi i chemicznymi

Środki ochrony indywidualnej to niezwykle ważne elementy wyposażenia pracowników na wielu stanowiskach pracy. Prawidłowy ich dobór to jedna z zasadniczych kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagania dla środków ochrony indywidualnej podaje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2005 r.). Szczegółowe wytyczne dla różnych typów odzieży przeciwchemicznej zawarte są w normach przedmiotowych.

Wśród najczęściej stosowanych środków wyróżniamy m.in. rękawice ochronne, środki ochrony oczu i twarzy i odzież ochronną. Jak należy się chronić w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami biologicznymi czy chemicznymi?

czytaj więcej ›

2014 11 18

Człowiek – najsłabsze ogniwo

Pomimo ciągłego doskonalenia technicznych systemów przeciwdziałania zagrożeniom jak automatyzacja produkcji i zdecydowanego zwiększenia niezawodności systemów zabezpieczeń, liczba wypadków w przemyśle nie maleje tak bardzo jak można by tego oczekiwać. Nawet mimo wprowadzania nowych przepisów w zakresie BHP. Wciąż największym zagrożeniem dla pracowników są… oni sami.

czytaj więcej ›

2014 11 05

Pomoc przedmedyczna – szkoda czasu na strach

Z reguły każdy wie, jak postąpić w przypadku zranienia, skręcenia kostki lub doznania niewielkiego urazu. Jednak czy wiemy, jak się zachować w momencie, gdy od naszej reakcji może zależeć życie innej osoby?

czytaj więcej ›

2014 10 20

Kultura bezpieczeństwa w Lafarge

Kultura bezpieczeństwa jest wypadkową trzech aspektów:
– aspektu społecznego, czyli społecznej reakcji na ryzyko i zachowania niebezpieczne, wielkości środków przeznaczanych na promowanie zdrowia i bezpieczeństwa w państwie
– aspektu  jednostki, czyli jaką pozycję zajmuje bezpieczeństwo w systemie wartości każdego człowieka
– aspektu organizacji, czyli wartości i postawy wobec bezpieczeństwa i ryzyka wspólnej dla członków danej grupy.

czytaj więcej ›

2014 10 08

Odzież ognioochronna – czym różnią się od siebie nowoczesne rozwiązania?

Praca wymagająca przebywania w bliskiej odległości od miejsca produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego automatycznie niesie za sobą zagrożenie wybuchem oparów gazu i wiąże się z ryzykiem zagrożenia życia i poważnych zniszczeń.

czytaj więcej ›

2014 10 01

My się zimy nie boimy!

Zima jest okresem, kiedy pracownicy – szczególnie ci pracujący na powietrzu – narażeni są na poślizgnięcia, odmrożenia czy choroby.

czytaj więcej ›

2014 09 23

Odzież ochronna – zmiany norm

Jednym z obowiązków spoczywających na pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników jest dostarczanie im odzieży ochronnej.

czytaj więcej ›

2014 09 16

Wpływ odzieży na bezpieczeństwo pracowników

Nowoczesny zakład produkcyjny lub firma usługowa powinny zapewnić swoim pracownikom profesjonalny ubiór dostosowany do specyfiki wykonywanej pracy.

czytaj więcej ›

2014 09 11

Ochrona pracownika, a odzież ostrzegawcza

Niedostateczna widoczność pracowników w miejscu pracy poważnie zagraża ich bezpieczeństwu. Jest to bardzo ważne zarówno dla osób pracujących na świeżym powietrzu, jak i w obiektach zamkniętych.

czytaj więcej ›