Niedopuszczenie do pracy pracownika o niskiej wydajności psychofizycznej

Wiedzę ogólną stanowi wśród pracowników i pracodawców obowiązek niedopuszczania…


Badania medycyny pracy a zmiana stanu zdrowia

Przepisy prawa pracy co do zasady przewidują trzy rodzaje badań lekarskich tj.…


Podstawowe uprawnienia związków zawodowych w zakresie BHP

Niezwykle istotnym uprawnieniem organizacji związkowych jest prawo do…


Wypadek przy pracy osoby nie będącej pracownikiem

W związku z wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia dla Zleceniobiorców, a co…


Zasady BHP

Jak należy rozumieć powszechnie używany zwrot „Zasady bezpieczeństwa i higieny…


Statystyczna karta wypadku

Pracodawca (dotyczy to praktycznie każdego pracodawcy tj. zatrudniającego…


Skład komisji BHP

Co do składu komisji BHP wskazać należy, iż zgodnie z art. 23712 k.p. w skład…


Badania wstępne pracowników przeniesionych w ramach 231 k.p.

Szkolenie z zakresu BHP przed dopuszczeniem do pracy zgodnie z art. 2373 k.p. w…


Czy spółka należąca do grupy kapitałowej musi zatrudniać na etacie pracownika BHP?

W przedmiocie służby BHP wskazać nalży, iż zgodnie z art. 23711 k.p.…


Liczebność Służby BHP a pracownicy tymczasowi

Niezbędną liczbę pracowników służby BHP zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu…