ZUS przeznaczy 120 milionów złotych na dofinansowanie projektów do realizacji w 2025 r., których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy. Maksymalna kwota wsparcia sięga 300 tys. zł. Wnioski będzie można składać tylko od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r., Konkurs nr 2024.01, ZUS ogłosił w ramach Programu dofinansowania płatników składek. Jest to zadanie ZUS z zakresu prewencji wypadkowej.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które przyczynią się do:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi;
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Kto może wziąć udział w Konkursie

Do Konkursu może przystąpić każdy płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia:
 • wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Jakie projekty mogą być dofinansowane

Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie na działania, które mieszczą się w obszarach technicznych określonych w Regulaminie konkursu i są wymienione w Katalogu działań inwestycyjnych i doradczych (załącznik nr 4 do Regulaminu).

W ramach Konkursu można uzyskać dofinansowanie na projekty:

 • inwestycyjne – dotyczą bezpieczeństwa technicznego – rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych. Obejmują m. in. zakup maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości czy ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • inwestycyjno-doradcze – łączą działania inwestycyjne oraz działania doradcze po zakończeniu realizacji inwestycji w ramach projektu, które dotyczą:
 • identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy;
 • udokumentowania oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami;
 • wykonania pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy.

Jaką wysokość dofinansowania można otrzymać

 • minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca wynosi 10 000 zł;
 • maksymalnie wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do 80% szacowanej wartości projektu, nie więcej jednak niż:
 • 299 000 zł – dla działań inwestycyjnych,
 • 300 000 zł – dla działań inwestycyjno-doradczych;
 • maksymalna kwota dofinansowania na działania doradcze po inwestycji wynosi 1 000 zł.

Jak wziąć udział w Konkursie

Termin składania wniosków o dofinansowanie: od 26 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 r.

Wniosek o dofinansowanie oraz niezbędną dokumentację należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez stronę prewencja.zus.pl. Formularz wniosku w postaci edytowalnego pliku jest załącznikiem do Regulaminu Konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumentacja konkursowa do pobrania są dostępne:

Pytania dotyczące Konkursu można kierować do ZUS drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.

Na stronie internetowej ZUS udostępnił Katalog przykładowych pytań i odpowiedzi (plik pdf 614 kb). Zawiera najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.