Od środków pieniężnych wypłacanych pracownikom na pokrycie kosztów prania ubioru służbowego należy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne – wynika z interpretacji ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany ze stosunku pracy. Do przychodu tego zalicza się m.in. wypłacone pracownikom ekwiwalenty – bez względu na źródło finansowania.

Niektóre przychody pracownicze są jednak wyłączone z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.), zwanego rozporządzeniem składkowym. W katalogu takich przychodów ustawodawca w akcie tym wymienił – w § 2 ust. 1 pkt 10 – wartość ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do obowiązków pracownika lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór. Na podstawie tego przepisu składkom ZUS nie podlega ekwiwalent pieniężny wypłacony pracownikowi z tytułu m.in. ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do obowiązków pracownika.

Więcej informacji w artykule na stronie biznes.onet.pl