Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wśród 17,3 mln osób, które pracowały w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, 199 tys. osób (1,2%) uległo wypadkowi przy pracy.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy to głównie mężczyźni

Głównie mężczyźni, bo stanowią oni 72,9 proc. ogólnej liczby poszkodowanych. Jednocześnie najliczniejsza grupa poszkodowanych to osoby w wieku 25-34 lata (29,1 proc.) oraz 35-44 lata (25,6 proc.). Wypadkom w mniej więcej równych proporcjach ulegały osoby mieszkające w miastach (52,8 proc.) i na terenach wiejskich (47,2 proc.).

Jeśli chodzi o wypadkowość w podziale na poszczególne branże, to najwięcej poszkodowanych odnotowano w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (34,7 proc.). Na kolejnych miejscach znalazło się budownictwo (13,1 proc.), handel; naprawy pojazdów samochodowych (12,1 proc.) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (11,1 proc.).

Patrząc na grupę poszkodowanych pod kątem wykonywanych zawodów, to największą grupę stanowią robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (30,2 proc.), operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (15,1%) oraz technicy i inny średni personel (11,6%). Jednocześnie najwięcej poszkodowanych ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz policealne i średnie zawodowe (32,2%).

Wskaźnik częstości wypadków przy pracy najwyższy w górnictwie i wydobywaniu

Wskaźnik częstości wypadków przy pracy określa liczbę pracujących w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących. W badanym okresie wyniósł on 11,5. W podziale na sekcje, najwyższy wskaźnik odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (40,8), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (20,6), przetwórstwie przemysłowym (19,9) oraz budownictwie (19,4).