Koalicja Bezpieczni w Pracy od 2022 roku działa jako stowarzyszenie. Celem jest popularyzacja tematów bhp i edukacja na temat bezpiecznych warunków pracy.  

Koalicja Bezpieczni w Pracy prowadzi działalność edukacyjną i popularyzacyjną od 2014 roku, jako inicjatywa firm CWS Polska, PW Krystian i TenCate Protective Fabrics. W 2022 roku do Koalicji dołączyła firma Milwaukee.

Przez te lata Koalicja Bezpieczni w Pracy wydała siedem raportów „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, poruszających najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem pracy. Dotyczyły one zarówno percepcji bhp w grupie pracowników, jak i pracodawców, gotowości inwestycyjnych w bezpieczeństwo pracy, kwestii zatrudniania cudzoziemców, zagrożeń psychospołecznych czy wpływu pandemii na bhp. Koalicja zorganizowała również pięć edycji Mistrzostw Kadry BHP, największego konkursu branżowego, skierowanego zarówno do specjalistów i menadżerów bhp, jak i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Od 2022 roku Koalicja będzie działać również jako Stowarzyszenie. – Tak bogaty dorobek w aktywnościach na rzecz krzewienia kultury bezpieczeństwa w polskich firmach chcemy przekuć w jeszcze bardziej efektywne działania na rzecz kreowania otoczenia prawnego wokół tematów związanych z bezpieczeństwem pracy. Nadal priorytetowe dla nas będą edukacja pracodawców i pracowników oraz proponowanie sprawdzonych i skutecznych rozwiązań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników – mówi Marta Wojewnik, dyrektor zarządzająca CWS Polska, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Przedstawiciele Koalicji zapowiadają, że dotychczasowe projekty, jak coroczny raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce” oraz Mistrzostwa Kadry BHP, zostaną utrzymane, natomiast spektrum aktywności poszerzy się o kwestie związane z zaangażowaniem ekspertów Koalicji w aktywne działania na rzecz bezpieczeństwa pracy również od strony regulacyjnej.

Jak czytamy w statucie stowarzyszenia, wśród celów stowarzyszenia znalazło się m. in. inspirowanie do zmian postaw i poprawy warunków pracy poprzez wdrażanie odpowiednich rozwiązań i standardów, szczególnie w branżach o najwyższym współczynniku wypadkowości, informowanie o najlepszych praktykach rynkowych wspierających bezpieczeństwo pracowników fizycznych i produkcyjnych oraz przedkładanie propozycji legislacyjnych w zakresie poprawy warunków pracy oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony pracy. Koalicja Bezpieczni w Pracy zaprasza również chętnych – firmy, organizacje i instytucje – do partnerstwa na rzecz bezpiecznych warunków pracy oraz zaangażowania w prace Stowarzyszenia.

Koalicja Bezpieczni w Pracy zaprasza również chętnych – firmy, organizacje i instytucje – do partnerstwa na rzecz bezpiecznych warunków pracy oraz zaangażowania w prace Stowarzyszenia.