Ponad 800 przykładów działań społecznie odpowiedzialnych i ponad 130 firm zgłaszających swoje inicjatywy zawiera 14. edycja Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Koalicja Bezpieczni w Pracy wyróżniona została w obszarze  „Uczciwe praktyki operacyjne” w kategorii edukacja rynku.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Prezentuje dane za miniony rok, najnowsza edycja za 2015.

Opracowanie zestawia praktyki i działania firm według 7 głównych obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

W ramach każdego z głównych obszarów wyodrębniono kategorie, które skupiają się na takich działaniach firm jak np. BHP, firma przyjazna rodzicom, zaangażowanie pracowników, przeciwdziałanie nadużyciom w miejscu pracy, wolontariat pracowniczy czy work-life balance. W grupie „edukacja rynku” znalazła się Koalicja Bezpieczni w Pracy , której najważniejszy celem jest promowanie kultury bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy wśród pracodawców i pracowników.

Pracownik ważniejszy od klienta

– Fakt, że w tym roku Koalicja po raz pierwszy znalazła się w Raporcie FOB bardzo nas cieszy i motywuje do działania. Mam nadzieję, że w przyszłości dołączymy do grupy długoletnich praktyk i będziemy mogli pochwalić się kolejnymi sukcesami – komentuje Andrzej Smółko, przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Szczególne ważne jest dla nas to, że właśnie w tej edycji raportu prowadzone przez firmy działania w obszarze CSR skierowane są na pracownika. Jestem zdania, że za każdym sukcesem przedsiębiorstwa stoją jego pracownicy, dlatego ich bezpieczeństwo powinno być nadrzędną wartością – dodaje.

W tej edycji raportu największy wzrost dobrych praktyk obserwujemy w obszarze „praktyki z zakresu pracy” (2014 – 84 praktyki, 2015 – 113 praktyk). Uzasadnienia takiej sytuacji można szukać po pierwsze w tym, że rynek pracy staje się rynkiem pracownika, a więc pracodawcy szukają sposobów na wyróżnienie się i przyciągnięcie talentów. Po drugie,  przedstawiciele pokoleń Y czy Z to także coraz bardziej wymagający pracownicy, ceniący odpowiedzialne społecznie oblicze marki. CSR dostarcza narzędzi do lepszego zarządzania kadrami, oferowania udogodnień pracownikom, budowania określonej kultury organizacji a dzięki temu umożliwia utrzymywanie wykwalifikowanej kadry. Nie dziwią więc praktyki zachęcające do dbania o zdrowie i pomagające w tym, ułatwiające adaptację w nowym miejscu pracy czy godzenie życia zawodowego z prywatnym.

Potwierdzają to również wyniki  „Managerowie CSR”, badania zrealizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2015 r. – gdzie jako największe korzyści osiągnięte przez firmy, dzięki wdrażaniu działań CSR w ostatnich dwóch latach respondenci wskazali podniesienie świadomości pracowników w zakresie etyki oraz zwiększenie zaangażowania pracowników.

Tegoroczna odsłona raportu zebrała rekordową liczbę dobrych praktyk CSR811 (suma praktyk zgłaszanych po raz pierwszy i długoletnich; w ubiegłym roku łącznie było 684). Opublikowano 452 nowe przykłady działań firm), oraz 359 długoletnich, czyli takich, które opisane zostały we wcześniejszych edycjach Raportu, ale kontynuowano je w 2015 roku.

Rozwój CSR zauważalny jest również w liczbie firm zgłaszających nowe praktyki. W tym roku jest ich 136 (w roku ubiegłym – 124), a wśród nich 35 reprezentuje sektor MŚP. Niezmienne pozostają obszary z największą liczbą praktyk. Należą do nich „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” oraz „praktyki z zakresu pracy”.

Raport2015_okladka

Pełna wersja PDF Raportu dostępna jest na stronie:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2015/