Kultura bezpieczeństwa jest wypadkową trzech aspektów:
– aspektu społecznego, czyli społecznej reakcji na ryzyko i zachowania niebezpieczne, wielkości środków przeznaczanych na promowanie zdrowia i bezpieczeństwa w państwie
– aspektu  jednostki, czyli jaką pozycję zajmuje bezpieczeństwo w systemie wartości każdego człowieka
– aspektu organizacji, czyli wartości i postawy wobec bezpieczeństwa i ryzyka wspólnej dla członków danej grupy.

Na kulturę bezpieczeństwa w Lafarge składa się kilka obszarów.

  • Najważniejszym z nich jest zaangażowanie kierownictwa, czyli osobiste zainteresowanie i troska kierownictwa o bezpieczeństwo, traktowanie spraw bezpieczeństwa na równi z produkcyjnymi.
  • Niezwykle ważna jest otwarta i szczera komunikacja, obejmująca wszystkie poziomy organizacji oraz rzetelne i systematyczne informowanie o zagrożeniach, środkach ochronnych, a także o własnych błędach.
  • Nie można mówić o efektywnej kulturze bezpieczeństwa bez zaangażowania pracowników, ich udziału w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych dokumentów BHP, zbieraniu inicjatyw w tym zakresie.
  • Kolejny filar to edukacja w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, czyli szkolenia, spotkania, ćwiczenia praktyczne, profilaktyka prozdrowotna, edukacja pracowników i ich rodzin.
  • Kultura bezpieczeństwa opiera się także na raportowaniu i analizie wypadków i zdarzeń okołowypadkowych, podejmowaniu działań prewencyjnych.
  • To także działania „miękkie”, polegające na motywowaniu pracowników, wzmacnianiu bezpiecznych zachowań, uznaniu dla pracowników pracujących bezpiecznie, nagradzaniu pracowników angażujących się w sprawy BHP. To także współpraca między pracownikami i działami, atmosfera zrozumienia i zaufania między kierownictwem i pracownikami. Dopiero spójne działania w tych obszarach prowadzą do wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie.

Przedstawiamy kilka przykładów z zakresu kultury bezpieczeństwa w Lafarge.

Wszystkich pracowników w firmie obowiązują Kluczowe Zasady BHP. Są to:

  • Zawsze jesteśmy trzeźwi w pracy.
  • Zawsze, gdy pracujemy na wysokości, jesteśmy zabezpieczeni przed upadkiem.
  • Zawsze, gdy wchodzimy w strefy niebezpieczne maszyn, izolujemy źródła energii.
  • Zawsze wchodzimy do przestrzeni zamkniętej po ocenie ryzyka i uzyskaniu pisemnego pozwolenia osoby autoryzowanej.

Wprowadziliśmy standardy bezpieczeństwa dotyczące różnych obszarów naszej działalności. Została przygotowana specjalna broszura dla pracowników o Zasadach Bezpiecznej Pracy w Lafarge. Opisano w niej standardy bezpieczeństwa, między innymi zasady pracy na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych, izolacji energii, używania sprzętu mobilnego czy pracy przy przenośnikach. Broszura stanowi krótkie i przydatne kompendium wiedzy dla tych, którzy organizują pracę sobie i innym oraz odpowiadają za ich bezpieczeństwo.

Kulturę bezpieczeństwa budujemy także poprzez wizyty VFL (od słów widoczne odczuwalne przywództwo) na terenie naszych zakładów. Podczas rozmowy przełożeni pytają pracowników, co można byłoby poprawić, zwracają uwagę jeśli zasady bezpieczeństwa nie są przestrzegane, wspólnie uświadamiają sobie ryzyka i wspólne szukają metod pozwalających na zabieganie zagrożeniom. W 2013 roku, menadżerowie Lafarge przeprowadzili 2023 wizyty VFL w zakładach firmy, firm podwykonawczych in na placach budów w całym kraju.

Promowanie kultury bezpieczeństwa dotyczy nie tylko pracowników Lafarge, ale także firm z nami współpracujących. Dlatego co roku w czerwcu, we wszystkich krajach, w których Lafarge prowadzi swoją działalność, organizowany jest Miesiąc Bezpieczeństwa. Jest to czas, podczas którego na terenie naszych lokalizacji organizujemy spotkania, pikniki i akcje edukacyjne dla naszych pracowników, ich rodzin i firm współpracujących, podczas których uczymy zasad bezpieczeństwa dzieci i dorosłych oraz promujemy zdrowy tryb życia.

Szerzymy bezpieczeństwo także na zewnątrz naszej organizacji, dlatego organizujemy akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Skrót pochodzi od słów: gaśnica, apteczka, pierwsza pomoc. W trakcie akcji sprawdzamy gaśnice, uczymy dzieci i młodzież zasad udzielania pierwszej pomocy, kupujemy apteczki dla szkół i przedszkoli. Prowadzimy także szkolenia dla ratowników przedmedycznych. Zespół Lafarge z cementowni Kujawy we wrześniu bieżącego roku, zajął pierwsze miejsce w X Międzyzakładowych Zawodach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Celem zawodów jest propagowanie idei niesienia pomocy przedmedycznej oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.

Im więcej działań prowadzi firma w zakresie budowania świadomości, poszerzania kompetencji pracowników w obszarze bezpieczeństwa, tym większa jest świadomość pracowników, a co za tym idzie, kultura bezpieczeństwa jestna wysokim poziomie. Tylko ciągłe doskonalenie w obszarze bezpieczeństwa pozwala na osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie i ograniczenie liczby incydentów czy wypadków do „0”.

Lafarge jest światowym liderem rozwiązań dla budownictwa, dostarczając beton, kruszywa i cement na budowy w ponad 60 krajach świata.

Firma działa od 180 lat i od początku działalności, skupia się na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom, firmom współpracującym, klientom oraz członkom lokalnych społeczności wokół swoich zakładów. Jednym z warunków zapewnienia pracownikom i wykonawcom bezpieczeństwa jest ciągła praca nad doskonaleniem kultury bezpieczeństwa.