Zgodnie z Ustawą Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. 1974 Nr 24 poz.141) pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników. Zalicza się do nich zarówno odzież, jak i obuwie robocze, spełniające określone w Polskich Normach wymagania. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami buty, które nie posiadają cech ochronnych, a przeznaczone są jednie do stosowania w miejscu pracy z uwagi na wymagania technologiczne, sanitarne, higieniczne lub w celu zabezpieczenia obuwia własnego pracowników, nazywane są obuwiem zawodowym. Obuwie takie jest często określane także mianem obuwia roboczego.

Pracodawca może określać aktem wewnątrz zakładowym (np. regulaminem) stanowiska pracy, na których wymagane jest używanie butów o odpowiednich parametrach. Ponadto pracodawca ma możliwość wskazania stanowisk, na których dopuszczalne jest stosowanie – za zgodą pracownika – jako obuwia roboczego własnych butów, jeżeli spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli pracownik będzie pracował we własnym obuwiu, to firma ma obowiązek wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za zniszczone mienie – najczęściej w formie pieniężnej. Niedopuszczalne jest stosowanie własnych butów przy bezpośredniej obsłudze maszyn i innych urządzeń technicznych oraz w miejscach powodujących intensywne brudzenie lub skażenie butów środkami chemicznymi, promieniotwórczymi bądź materiałem biologicznym.

W świetle obowiązującego prawa obuwie robocze musi zostać dostarczone pracownikowi nieodpłatnie, a przy tym okres użytkowania butów powinien zostać ustalony w porozumieniu z pracodawcą. Należy pamiętać, że obuwie pozostaje własnością pracodawcy, który jest zobowiązany zapewnić odpowiednią konserwację i odkażanie, a jeśli jest to możliwe także pranie obuwia. Ewentualnie może to wykonać użytkownik butów, jednak pracodawca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego równego kosztom poniesionym przez pracownika.

Dostarczenie obuwia roboczego bądź stosowanie własnych butów jako roboczych nakłada z kolei na pracownika obowiązek ich użytkowania. Pracodawca ma pełne prawo, a wręcz obowiązek, aby nie dopuścić do stanowiska pracy osoby, która nie posiada odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Więcej przeczytacie na stronie naszego Koalicjanta – PW Krystian.