W dniu 29 lutego 2016 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona 44. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne,
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze,
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kategoria A, B, C   – do Sekretariatu Konkursu  do 31 sierpnia 2016 r.
Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi
do 31 grudnia 2016 r.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83, e-mail: ciop@ciop.pl

Regulamin konkursu

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY