Koalicja Bezpieczni w Pracy, skupiająca firmy CWS-boco, PW Krystian, Lafarge i TenCate Protective Fabrics oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy instytut Badawczy podpisały 13 lutego 2015 roku porozumienie ramowe o współpracy merytorycznej.

Współpraca obejmuje realizację prac w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, dydaktycznej oraz upowszechniającej w dziedzinach szczególnie istotnych dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ergonomii pracowników w środowisku pracy, zgodnie z profilami działania sygnatariuszy.

Strony uzgodniły następujące obszary potencjalnych wspólnych działań: przygotowywanie i prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych, w zakresie związanym z bezpieczeństwem i ergonomią pracowników w środowisku pracy, współpraca przy wdrażaniu wyników prac naukowo-badawczych, wymiana doświadczeń w zakresie działalności statutowej i informacji o realizowanych pracach badawczych lub przedsięwzięciach upowszechniających działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy oraz współpraca przy organizowaniu informacyjnych kampanii społecznych, seminariów, warsztatów lub konferencji.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony Koalicji Bezpieczni w Pracy – przewodniczący Koalicji Andrzej Smółko, ze strony Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego – prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka.

Porozumienie zostało podpisane na 1 rok, z możliwością przedłużenia.