W środę 4 marca wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. O najważniejszych zmianach związanych z nowym prawem pisze w swoim artykule Jolanta Ojczyk.

  • Zgodnie z rozporządzeniem, miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o ile łączna objętość lub masa zgromadzonych odpadów przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg.
  • Rozporządzenie precyzuje też, że należy zapewnić dostęp do wody (hydranty) i wskazuje w jakiej ilości oraz drogę pożarową, a także określa np. maksymalne wysokości sufitów w miejscach magazynowania odpadów.

Więcej na temat zmian przeczytasz na stronie Prawo.pl.