Polski Komitet Normalizacyjny jest krajową jednostką normalizacyjną, odpowiadającą za organizację działalności normalizacyjnej. Z dniem 25 września PW Krystian został powołany na członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników.

Głównymi zadaniami PKN są:

  • uczestnictwo w krajowym systemie notyfikacji norm i aktów prawnych,
  • określania stanu i kierunków rozwoju normalizacji,
  • opiniowanie projektów aktów wykonawczych związanych z normalizacją,
  • organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych oraz opiniowania projektów aktów prawnych związanych z normalizacją,
  • organizowania i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
  • zatwierdzania i wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych,
  • reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych,
  • inicjowania i organizowania pracy komitetów technicznych do realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych

Komitety Techniczne są jednym z organów działających przy PKN. Realizują cele normalizacji poprzez opracowywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych w określonych zakresach tematycznych.

Będąc członkiem Komitetu PW Krystian będzie angażować się w tworzenie norm na poziomach międzynarodowym, europejskim i krajowym. Jako firma działająca od 60 lat ma dużą praktykę w działaniu na polskim rynku. Zna jego charakterystykę, specyfikę, dobre praktyki i wyzwania. Dzięki członkostwu PW Krystian w PKN, wiedza ta będzie uwzględniona w procesie legislacyjnym nie tylko w naszym kraju, ale także w całej Unii.