27 maja odbędzie się seminarium „Kształtowanie dobrego klimatu w miejscach pracy w obliczu zagrożeń psychospołecznych. Walka o wysoką produktywność polskiej pracy”, organizowane przez Katedrę Polityki Publicznej SGH. W wydarzeniu weźmie udział ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Organizatorzy zaplanowali dwa panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ekspertów, naukowców.

1. Pokonywanie zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy (stres, wypalenie, mobbing, przemoc, nękanie)

Eksperci i ekspertki: Paulina Barańska, pełnomocniczka ds. BHP Komisji Krajowej NSZZ Solidarność; Renata Górna, OPZZ; Michał Drozdek, ekspert; Mik Kuczkiewicz, b. prezes Grupy Hay Poland

2. Budowanie pozytywnego klimatu w zakładzie pracy dla osiągania wyższej produktywności i satysfakcji życiowej. Czy pomogą technologie teleinformatyczne?

Eksperci i ekspertki: Marek Tarnowski, wiceprezes Brad Consulting; Paweł Fogt, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców; Anna Sikorska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, dyrektor HR w firmie PW Krystian

Moderator: prof. Andrzej Zybała, SGH

Podczas paneli dyskusyjnych przedstawione zostaną między innymi:

  • zagadnienia związane z zagrożeniami psychospołecznymi oraz metodami wychodzenia z nich;
  • wyniki badań na ten temat;
  • stan prawny;
  • inicjatywy na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom psychospołecznym, podejmowane m.in. przez związki zawodowe, organizacje pracodawców;
  • dyskusje prowadzone w kraju i za granicą na temat szans i zagrożeń w miejscu pracy.

Program:

10.00 – 10.30 – rejestracja, kawa

10.30 – 12.15 – I panel

12.15 – 12.30 – przerwa kawowa

12.30 – 14.00 – II panel

14.00 – 14.30 – dyskusja

14.30 – lunch

Termin: 27 maja 2022, piątek, godz. 10.30-14.30

Miejsce: Seminarium odbędzie w dwóch formach:

1. w „realu”: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, sala nr 152 (budynek „G”)

2. online za pomocą linku – https://bit.ly/3xOykG5

Osoba do kontaktu: Andrzej Zybała, azybal@sgh.waw.pl, 604 234 827

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15 maja: azybal@sgh.waw.pl

O projekcie

Seminarium odbywa się w ramach działań podejmowanych w projekcie, którego celem jest badanie partycypacji w miejscu pracy jako warunku humanizowania 22bet procesu pracy i środowiska pracy (DIRECT II VS/2020/0101).

Działania projektowe dotyczą zagadnienia partycypacji pracowniczej we wprowadzaniu nowych technologii w sektorze przemysłu i usług (komercyjnych, publicznych).

Badacze analizują na ile wprowadzanie nowych technologii ma miejsce i może mieć miejsce przy wykorzystaniu mechanizmów partycypacji pracowników. Przedmiotem badań są relacje pracownicze i relacje na linii menedżerowie – pracownicy w sytuacji, gdy w danej firmie dochodzi do istotnej zmiany technologicznej.

Przedmiotem analizy są również relacje między praktykowaniem bezpośredniej partycypacji w zarządzaniu a możliwością:

  1. humanizacji środowiska pracy,
  2. poprawy umiejętności pracowniczych oraz dobrostanu pracowniczego w miejscu pracy,
  3. poprawy satysfakcji z pracy i poziomu motywacji.

Kluczową kwestią jest określenie poziomu zaangażowania pracowników w sytuacji wprowadzania zmian technologicznych, na ile są podmiotami wpływającymi na sposób wdrożenia nowych technologii.

Przedmiotem analiz jest rola, którą pełnią przedstawiciele pracowników na sposób wdrażania nowych technologii, w tym przedstawiciele związków zawodowych. To kwestia na ile są konsultowani w określonych momentach procesu, czy to planowania zmiany, określania sposobu jej przeprowadzenia, czy końcowego wdrożenia nowych technologii.