Pracodawca (dotyczy to praktycznie każdego pracodawcy tj. zatrudniającego zarówno jednego pracownika jak i tysiące) zobowiązany jest do sporządzania statystycznej karty wypadku. Obowiązek ten został sprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy wydanym na podstawie art. 237 § 3 Kodeksu pracy.

Sporządzenie takiej karty jest obowiązkiem, o którym często zapominają głównie pracodawcy zatrudniający do 100 pracowników tj. tacy którzy zgodnie z art. 23711 k.p. nie mają bezwzględnego obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. O przedmiotowym obowiązku zazwyczaj pamiętają wyłącznie specjaliści ds. BHP. Sami pracodawcy, których tak naprawdę dotyczy ten obowiązek, często zapominają o ciążącym na nich obowiązku statystycznym.

Czym właściwie jest statystyczna karta wypadku  

Zgodnie z rozporządzeniem Statystyczną kartę wypadku sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku  przy pracy (protokołu powypadkowego), albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Oznacza to, że obowiązek sprawozdawczy jest w zasadnie możliwy do spełnienia po przeprowadzeniu procedury powypadkowej.

Statystyczna karta wypadku dzieli się na dwie części:

  • Cześć pierwszą dotycząca informacji ogólnych o pracodawcy, wypadku i poszkodowanym. Część I powinna być sporządzona nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku.
  • Część druga uzupełniająca zawierająca bardziej szczegółowe informacje dotyczące między innymi przebiegu wypadku. Sporządza się ją w terminie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania

Terminy przekazania karty do Głównego Urzędu Statystycznego

Co do zasady kartę przekazuje się do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Wyjątkiem od tej zasady jest termin na przekazanie II Części karty tj. nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku.

Obecnie kartę przekazuje się w formie elektronicznej przez portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązek ten nie musi dotyczyć pracodawców zatrudniających do 5 pracowników -tacy pracodawcy mogą przesłać do GUS uzasadnioną informację o wyborze formy przekazywania karty w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Autor: Krzysztof Sosnowski, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k., specjalista ds. BHP