Do 2030 r. depresja może być najczęściej występującą chorobą na świecie. Jednocześnie, zgodnie z raportem Koalicji Bezpieczni w Pracy pt. „Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy”, blisko 40 proc. pracowników i pracodawców często lub codziennie stresuje się w pracy. Może wpływać to na problemy zdrowotne pracowników i ich absencje w pracy, a w efekcie generować niebagatelne koszty zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

Stres w pracy obniża efektywność 

Z raportu wynika, że stresu w miejscu pracy często lub wręcz codziennie doświadcza 38 proc. pracowników i 40 proc. przedstawicieli pracodawców. Najczęściej stres pracowników jest powodowany nieplanowanymi dodatkowymi zadaniami, ilością obowiązków czy też narzucanymi terminami realizacji zadań. Zarówno przedstawiciele pracodawców, jak i pracownicy przypisują stresowi te sam skutki – obniżoną efektywność oraz pogorszenie relacji wewnątrz firmy.

– Ani ocena przełożonego, ani zachowanie szefa nie znalazły się w czołówce stresujących bodźców, które przedstawiali ankietowani. Warto dodać, że stres podobnie mocno i często odczuwają zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. W przypadku obu grup wpływa on negatywnie na ich dobrostan, jak również na efektywność pracy, ale i wypadkowość. Wyniki naszego badania jednogłośnie wskazują, że to pracodawcy są odpowiedzialni za zwalczanie stresu w pracy. Uważa tak 46 proc. pracowników i 66 proc. pracodawców – mówi Marta Wojewnik, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy i dyrektor zarządzająca CWS Workwear.

W odczuciu pracowników na obniżenie stresu w pracy najbardziej wpływa zarówno atmosfera w zespole (39 proc.), jak i w firmie (32 proc.). Natomiast pracodawcy, spośród czynników, które w skuteczny sposób mogą obniżyć poziom stresu pracownika, wskazują głównie komfortowe środowisko pracy (34 proc.). Na drugim miejscu znalazła się atmosfera w zespole (31 proc.),a na trzecim atmosfera w firmie (30 proc.).

Stres w pracy wpływa na absencję chorobową

Obciążenie pracą i nadmiar obowiązków może prowadzić do przeciążania percepcyjnego pracownika, które zaliczane jest do niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy. W takiej sytuacji może pojawić się lęk, niepokój, bezradność i inne stany emocjonalne, które prowadzą do zaburzeń zdrowia psychicznego.

Wg danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r. absencja chorobowa z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wyniosła ogółem 23,8 mln dni, co stanowi 10 proc. łącznej liczby dni absencji z powodu wszystkich schorzeń. Większość – 62 proc. – dni absencji chorobowej z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania przypada na kobiety. Wśród poszczególnych grup wiekowych największa liczba dni absencji chorobowej z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania dotyczy ubezpieczonych w wieku 30–39 lat (30,4 proc. ogólnej liczby dni absencji chorobowej w tej grupie) oraz 40–49 lat (28,8 proc.), zaś najmniejsza – grupy 60 lat i więcej (6 proc.) oraz do 29 lat (16 proc.).

Stres w miejscu pracy może generować niebagatelne koszty zarówno dla samego pracownika, jak i dla pracodawcy związane m.in. z niższą wydajnością i jakością wykonywanej pracy, absencją, koniecznością zapewnienia zastępstw czy też pracy w godzinach nadliczbowych. Zwiększa również wydatki systemu ubezpieczeń społecznych, które ponosi ogół społeczeństwa wpisującego się w ten system – wskazuje Bartosz Gaca, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. – Potrzebne są więc działania prewencyjne realizowane przez różnych interesariuszy – zarówno na poziomie ubezpieczyciela społecznego oraz innych organizacji rządowych i pozarządowych, ale także na poziomie pracodawców i samych pracowników– podsumowuje Gaca.

Badanie na potrzeby raportu zostało przeprowadzone w dniach 16.06-03.07 2023 r. przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii. Z reprezentantami pracodawców (N=204) przeprowadzono wywiady telefoniczne (CATI). Grupę pracowników (N=1072) stanowią osoby będące poza kadrą zarządzającą, zatrudnione w firmach dobranych na potrzeby badania w celu odzwierciedlenia struktury branż w polskiej gospodarce. Z pracownikami przeprowadzono wywiady online (CAWI).

ZOBACZ CAŁY RAPORT: https://bit.ly/raportKoalicji2023