W zakładzie pracy często spotykaną sytuacją jest przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy, np. na skutek awansu zawodowego lub likwidacji aktualnego stanowiska pracy. Przy zmianie tej pracodawca powinien pamiętać o pewnych obowiązkach na nim ciążących.

Odbycie szkolenia wstępnego na dotychczasowym stanowisku pracy nie zwalnia pracownika z obowiązku szkolenia wstępnego na nowym stanowisku pracy. Wymóg taki wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) – dalej r.s.d.b.h. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.s.d.b.h., pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich. Nowe stanowisko pracy może być zupełnie innym, jeśli chodzi o czynniki środowiska pracy mogące powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika oraz o zastosowane środki i działania zapobiegawcze wobec prawdopodobnych wypadków.

Więcej informacji na stronie bhp.abc.com.pl