Projekt ustawy wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu przewiduje uregulowanie wymagań wobec osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, a także zasad nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień. Planowo rząd ma go przyjąć w czwartym kwartale 2021 roku.

Podjęcie prac nad przygotowaniem projektu ustawy jest niezbędne dla uregulowania uregulowania kwestii dotyczących uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporządzenie, zgodnie z treścią upoważnienia ustawowego, powinno zawierać wyłącznie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a zakres dotyczący uzyskiwania tych uprawnień nie powinien być objęty tą regulacją. Zdaniem projektodawców przygotowanie przepisów obejmujących te kwestie i wprowadzanie regulacji na poziomie ustawowym pozwoli na właściwe uregulowanie przepisów dotyczących nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień oraz ich właściwe stosowanie.

Projektowana ustawa ma uregulować m.in.:

  • wymagania wobec osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
  • zasady nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
  • zasady wydawania duplikatów książki operatora i jej wymiany,
  • zasady uzyskiwania uprawnień przez osoby posiadające kwalifikacje lub uprawnienia uzyskane w innym kraju niż Polska i mające co najmniej trzyletnie doświadczenie w obsłudze maszyn lub urządzeń technicznych,
  • kwestie sprawdzania kwalifikacji i wydawania uprawnień.