Obecnie przez Polskę przechodzą liczne wichury, w niektórych obszarach będące nawet zagrożeniem dla życia. Powodują problemy z dostarczaniem prądu, opóźnienia pociągów oraz kolizje na drogach. Czy złe warunki atmosferyczne mogą być usprawiedliwieniem spóźnienia bądź nieobecności w pracy? Jakie prawa ma pracodawca, a jakie pracownik?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielenia pracownikom zwolnień od pracy, nie wskazuje bezpośrednio złych warunków atmosferycznych jako powód spóźnienia lub nieobecności. Uwzględnienie powyższych wydarzeń jako usprawiedliwienie może wynikać jedynie z dobrej woli pracodawcy.

Pracownik w razie braku możliwości dotarcia do pracy na czas, zobowiązany jest do jak najszybszego powiadomienia pracodawcy. Ustawowo o nieobecności oraz jej przyczynach należy poinformować nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Sposób zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy powinien zostać określony w przepisach zakładowych, np. w regulaminie lub w umowie o pracę, gdy firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników i nie musi sporządzać regulaminu.

Za zgodą pracodawcy zatrudniony ma prawo odpracować godziny spóźnienia, co musi nastąpić jeszcze tego samego dnia. W przeciwnym razie spowoduje pracę w godzinach nadliczbowych, a wszelkie odpracowania powinny być uprzedzone złożeniem wniosku przez pracownika.

Pracownik może ponieść negatywne konsekwencje notorycznych spóźnień

Podmiot zatrudniający ma prawo nałożyć na swojego pracownika karę upomnienia lub nagany. Pracownik może również ponieść odpowiedzialność finansową, z racji tego, że wynagrodzenie przekazywane jest tylko za pracę wykonaną. 

Wichury, nagłe zamiecie czy ulewy potrafią utrudnić codzienną drogę do pracy. Tego typu powody usprawiedliwienia mimo braku prawnego uwzględnienia bywają akceptowane przez pracodawców. Warto jednak pamiętać o tym, że notoryczne spóźnienia czy braki obecności, jako niewywiązywanie się z zapisów umowy mogą prowadzić do jej wypowiedzenia.