Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w ubiegłym roku szczegółową kontrolę przedsiębiorstw świadczących usługi leśne. Odnotowała piętnaście śmiertelnych i czternaście ciężkich wypadków przy pracy w tym sektorze.PIP nałożyła ponad 120 mandatów na łączną kwotę 143 tys. zł. W 40% skon­tro­lo­wa­nych firm uwagi PIP do­ty­czy­ły do­zo­ru nad eks­plo­ata­cją urzą­dzeń, nie­udo­stęp­nie­nia pra­cow­ni­kom in­struk­cji BHP lub nie­prze­strze­ga­nia prze­pi­sów do­ty­czą­cych prac szcze­gól­nie nie­bez­piecz­nych. Głównymi powodami wypadków są w tej branży brawura, lekceważenie zagrożeń, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, niestosowanie środków ochrony indywidualnej a także niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy.

Więcej informacji: http://www.drewno.pl/artykuly/9952,15-wypadkow-smiertelnych-w-lesnictwie-i-przy-pozyskiwaniu-drewna-w-2013r.html

Powrót do listy aktualności