Misja

Koalicja Bezpieczni w Pracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy to projekt edukacyjny w obszarze bhp dla popularyzacji kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur, pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Budujemy społeczność skupioną wokół służb bhp i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Jak powstaliśmy? 

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS Polska, PW Krystian oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku. W kolejnych latach do inicjatywy dołączali kolejni Koalicjanci.

Co robimy? 

  • Edukujemy w zakresie obowiązujących norm i procedur bhp, a także śledzimy i komentujemy aktualne zmiany prawne.
  • Inspirujemy do zmian postaw i poprawy warunków pracy poprzez wdrażanie odpowiednich rozwiązań i standardów, szczególnie w branżach o najwyższym współczynniku wypadkowości.
  • Budujemy świadomość pracowników i pracodawców związaną z częstym problemem występowania zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.
  • Zwracamy uwagę na konieczność zapewnienia ergonomicznych warunków pracy pracownikom biurowym.
  • Informujemy o najlepszych praktykach rynkowych wspierając bezpieczeństwo pracowników fizycznych i produkcyjnych.
  • Budujemy świadomość bhp wśród obcokrajowców oraz pracodawców zatrudniających osoby z zagranicy.
  • Dzielimy się działaniami na rzecz bezpieczeństwa pracowników i pracodawców, podejmowanymi przez nasze firmy w czasach koronawirusa.