Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

W związku z udostępnieniem nam przez Ciebie adresu e-mail w celu subskrypcji otrzymyania wiadomości z najnowszymi informacjami na temat BHP oraz działalności Koalicji Bezpieczni w Pracy , szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej znajdziesz informacje, które pomogą Ci to ustalić.

A. Kim jesteśmy?

My – członkowie „Koalicji Bezpieczni w pracy”: CWS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-412), ul. Rokicińska 156 B, PW Krystian Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze (26-400), ul. Staszica 9A, TenCate Protect BV z siedzibą w AD Nijverdal 7443, G. van der Muelenweg 2, Holandia, SEKA S.A.  z siedzibą w Warszawie (04-386), ul. Paca 37, DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. 17 Stycznia 45 D, DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823) ul. Osmańska 2, jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wykonywania przysługujących Ci praw, wyślij do nas e-mail na adres pr@bezpieczniwpracy.pl lub list na adres: Fleishman-Hillard sp. z o.o., Koalicja Bezpieczni w Pracy, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.

B. Skąd mamy Twój adres e-mail?

Uzyskaliśmy go bezpośrednio od Ciebie z chwilą zapisu na newsletter na stronie www.bezpieczniwpracy.pl. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne aby otrzymywać od nas newsletter.

C. Dla jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji handlowych.

Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6.1.a RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

D. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotowi, który na nasze zlecenie zajmuje się stroną organizacyjną newslettera tj. Fleishman Hillard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 58.

Dodatkowo, Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą dla nas usługi IT.

Ponadto, Twoje dane możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, przy czym dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane.

E. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

F. Jakie prawa Ci przysługują?

Jesteś uprawniona/y do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych.

Masz również prawo żądania od nas:

dostępu do swoich danych, w szczególności możesz żądać uzyskania kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy;

sprostowania danych, jeśli przetwarzamy dane niekompletne bądź nieprawidłowe np. już nieaktualne;

usunięcia danych

  • gdy Twoje dane osobowe nie są już nam niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • gdy cofniesz swoją zgodę, która stanowi dla nas podstawę prawną przetwarzania;
  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które oparte było na przesłance naszego prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • gdy Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z prawem;
  • gdy powinniśmy usunąć Twoje dane aby wywiązać się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Jednak mimo Twojego żądania, nie usuniemy Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne:

  • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń;

ograniczenia przetwarzania gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

przenoszenia danych do innego administratora oraz przekazania Tobie danych w wersji elektronicznej, o ile przetwarzanie realizujemy w sposób zautomatyzowany. W takiej sytuacji prześlemy Twoje dane innemu administratorowi, zgodnie z Twoim wnioskiem, jeśli będzie to technicznie możliwe;

cofnięcia zgody w każdym czasie, przy czym przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody jest dalej zgodne z prawem.

Dodatkowo, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz też wnieść skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 G. Czy dokonujemy profilowania?                

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.