Dyrektywa dotyczy minimalnych wymagań BHP w zakresie korzystania przez pracowników ze środków ochrony indywidualnej. Ponadto nakłada ona na pracodawców obowiązek dostarczenia pracownikom środków spełniających wymagania dyrektywy 89/686/EWG.

Dodatkowe informacje

Powrót do listy norm