Podstawowe obowiązki pracodawcy

Rozdział I kodeksu definiuje obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników, a także zapewnienia im bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków służbowych, określa konieczność znajomości przepisów w zakresie ochrony pracy, precyzuje odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, opisuje obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy czy zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników.

Dodatkowe informacje

Prawa i obowiązki pracownika

Rozdział II kodeksu wyszczególnia prawa pracownika w obliczu zaistnienia sytuacji zagrożenia dla jego życia i zdrowia, wskazuje konieczność znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz ich przestrzegania jak również określa obowiązki osób  kierujących innymi pracownikami.

Dodatkowe informacje

Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Rozdział III kodeksu określa konieczność przystosowania obiektów budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodatkowe informacje

Maszyny i inne urządzenia techniczne

Rozdział IV kodeksu określa obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikowi w przypadku stosowania maszyn i innych urządzeń technicznych.

Dodatkowe informacje

Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Rozdział V kodeksu precyzuje normy związane z wykonywaniem pracy w warunkach szczególnego zagrożenia, określa warunki stosowania substancji niebezpiecznych oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudniania pracownika narażonego na działanie substancji chemicznych oraz czynników biologicznych.

Dodatkowe informacje

Profilaktyczna ochrona zdrowia

Rozdział VI kodeksu definiuje obowiązki pracodawcy związane z oceną ryzyka zawodowego dotyczącego wykonywanej pracy oraz wskazuje na konieczność wdrażania środków zaradczych. Określa warunki przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika objawów choroby zawodowej.

Dodatkowe informacje

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Rozdział VII kodeksu precyzuje zasady postępowania oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy lub wystąpienia choroby zawodowej u pracownika.  Wskazuje ponadto, jakie prawa przysługują pracownikowi, który uległ wypadkowi lub zachorował na chorobę zawodową.

Dodatkowe informacje

Obowiązkowe szkolenia BHP

Rozdział VIII Kodeksu Pracy precyzuje wymogi w zakresie przeszkolenia przez pracodawcę pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do wykonywanych obowiązków służbowych. Odbycie szkolenia poświadczone musi zostać w formie pisemnego oświadczenia.

Dodatkowe informacje

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Rozdział IX kodeksu określa zasady związane z zapewnieniem przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej, jak odzież i obuwie robocze, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników. Powinny one spełniać wymagania określone w polskich normach.

Dodatkowe informacje

Powrót do listy norm