Podczas upałów pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom napoje, kiedy temperatura przekroczy określone wartości. Może również skrócić czas pracy pracowników lub zorganizować dodatkowe przerwy.

Obowiązek zapewnienia napojów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Z kolei w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K).

Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów pracodawca zapewnia napoje pracownikom. W pomieszczeniach obowiązek wchodzi w życie, kiedy temperatura przekroczy 28°C, a przy pracach na zewnątrz 25°C.

Obowiązek zapewnienia napoi pracownikom pracodawca może realizować w dowolny sposób. Może ustawić dystrybutor z wodą lub wydawać wodę butelkowaną. W sytuacji, kiedy pracodawca nie zapewni pracownikom wody, jego działania będą zagrożone karą grzywny nałożoną przez Państwową Inspekcję Pracy.

Skrócenie czasu pracy

Zgodnie z zapisami art. 18 Kodeksu pracy pracodawca może skrócić czas pracy pracownika w czasie upału. Może również wyznaczyć dodatkowe przerwy. Inną opcją jest odprawienie pracownika do domu, albo w miarę możliwości polecenie mu wykonywania pracy w trybie zdalnym. Warto tutaj zaznaczyć, że skrócenie czasu pracy jest dobrą wolą pracodawcy, a więc pracownik nie może mieć obniżonego wynagrodzenia z tego tytułu.

Obowiązki pracownika

Zgodnie z art. 210 §1 Kodeksu pracy „W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego”. Taka sytuacja może wystąpić również na skutek upału. Jeśli pracownik zdecyduje się zrezygnować z wykonywania pracy i poinformuje pracodawcę o niebezpieczeństwie, nie ma podstaw do zmniejszenia wynagrodzenia.