Państwowa Inspekcja Pracy za jeden z priorytetów w działaniach kontrolno-nadzorczych uznała kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych. Jak wynika z opracowania „Bezpieczeństwo publiczne w świetle przepisów dotyczących czasu pracy w ochronie zdrowia i transporcie”, jednym z głównych problemów są naruszenia przepisów o czasie pracy.

W 2015 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 226 kontroli w podmiotach leczniczych. W kontrolowanych placówkach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 45985 osób, a na podstawie umowy cywilnoprawnej 5454 osób.

Kontrola ujawniła – głównie w podmiotach wykonujących działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne – niezachowanie obowiązującej pracowników dobowej i tygodniowej normy czasu pracy.

662 pracowników (na 5165 skontrolowanych) przepracowało łącznie 57.715 godzin z przekroczeniem obowiązującej ich normy dobowej czasu pracy.

Więcej informacji w artykule na stronie medexpress.pl