Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w lutym 2019 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

Kiedy oświetlenie może być zagrożeniem w zakładach pracy?
Jak pokazuje praktyka, oświetlenie również może stać się zagrożeniem. Dzieje się tak, gdy jest ono niewłaściwie dobrane, zamontowane niezgodnie z zasadami lub powoduje zmęczenie oczu pracownika, wpływając przez to na jego bezpieczeństwo.

Uprawnienia energetyczne – rodzaje
Osoby obsługujące sieci, urządzenia i instalacje energetyczne muszą posiadać stosowne uprawnienia. Rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji oraz zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji określa stosowne Rozporządzenie.

Ustalono normy dwutlenku węgla dla ciężarówek
Od 2025 roku samochody ciężarowe muszą emitować o 15 proc. mniej CO2 niż w roku bieżącym (2019). Taki wymóg jest rezultatem porozumienia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie nowych norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych w UE na okres po 2020 r.

Wymagane parametry oświetlenia dla terenu budowy
Standard BHP 09.05 jest obligatoryjny dla wszystkich jednostek PBB. Powyższy standard to opracowane przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia właściwego oświetlenia placu budowy i stanowisk pracy.

Wzór protokołu powypadkowego – zmiany w 2019 r.
Powstał projekt rozporządzenia w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Celem zmiany przepisów jest deregulacja obowiązku stosowania pieczęci przez obywateli i przedsiębiorców oraz dopasowanie do RODO. Obecnie projekt znajduje się w fazie konsultacji publicznych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – każdy pracownik powinien ją znać
Każdy pracownik przyjmowany do pracy ma obowiązek zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków, obiektów bądź terenów mają obowiązek zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Komórkowi zombie
Komórkowi zombie to nikt inny jak użytkownicy smartfonów. Korzystają z telefonów w trakcie przejścia przez ulicę, podczas prowadzenia roweru, a nawet samochodu. Ich uwaga jest skupiona na aparacie w ręku, więc często snują się po ulicach jak tytułowi zombie, powodując tym samym niebezpieczne sytuacje na drodze.

Raport początkowy – co to jest, kogo dotyczy i co zawiera?
Raport początkowy jest dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o wydanie albo zmianę pozwolenia zintegrowanego. Powinien zawierać informacje o działalności prowadzonej na terenie zakładu oraz działalnościach prowadzonych w przeszłości, a także bardzo dokładną listę niebezpiecznych substancji, które są produkowane, wykorzystywane lub uwalniane przez zintegrowane instalacje.

Obowiązki środowiskowe wynikające z użytkowania spawalni
Obowiązujące przepisy dokładnie precyzują na jakiej podstawie można prowadzić w zakładzie prace spawalnicze. W przypadku posiadania do trzech stanowisk spawania instalacja wymaga zgłoszenia. Jeżeli przedsiębiorca posiada więcej niż trzy stanowiska spawalnicze, wówczas instalacja wymaga pozwolenia.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
Co mówią przepisy o obowiązkach pracodawcy w zakresie przestrzegania bhp? Obowiązki pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikają przede wszystkim z Kodeksu pracy oraz z przepisów wykonawczych (rozporządzeń) wydanych na jego podstawie. Są to m.in.: art. 207 § 1 Kp, art. 207 § 2 Kp , art. 207 § 3 Kp.