Trwają prace nad drugą wersją projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Jakie główne zmiany zostały wprowadzone?

Najnowsza wersja projektu przewiduje:

  • możliwość wykonywania pracy zdalnej okazjonalnie (na wniosek pracownika) do 24 dni w roku (np. z konieczności opieki nad członkiem rodziny czy potrzeby wyjazdu do innej miejscowości w celu załatwienia spraw osobistych)
  • miejscem wykonywania pracy zdalnej ma być miejsce wskazane przez pracownika każdorazowo uzgodnione z pracodawcą (co do zasady jednak będzie to miejsce zamieszkania pracownika lub inne wybrane przez niego miejsce, na które pracodawca wyraził zgodę)
  • poszerzono listę przesłanek zobowiązujących pracodawcę do uwzględnienia wniosku pracownika o wykonywanie pracy zdalnej o osoby sprawujące opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
  • pracodawca będzie mógł odmówić pracy zdalnej ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, a o przyczynie odmowy będzie musiał poinformować pracownika w ciągu 7 dni roboczych

A co z bhp?

Praca zdalna według aktualnego projektu będzie możliwa na polecenie pracodawcy w sytuacji, kiedy nie będzie on w stanie czasowo zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (np. w czasie epidemii, stanu klęski żywiołowej lub z powodu siły wyższej). Wówczas to pracownik będzie miał obowiązek zobowiązać się do posiadania warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej w formie właściwego oświadczenia.

Niewielka zmiana nastąpiła w zapisach dotyczących wypadków przy pracy zdalnej. W pierwotnej wersji projektu zgłoszenie pracodawcy wypadku oznaczało wyrażenie przez pracownika zgody na oględziny miejsca wypadku. Obecnie termin dokonania takich oględzin musi być uzgodniony z pracownikiem lub jego domownikiem (w przypadku, gdy stan pracownika nie będzie pozwalał na ustalenie z nim terminu).