Ochrona życia na placu budowy – zagrożenia i dobre praktyki zapobiegania wypadkom

Jednak prowadzenie robót budowlanych w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu…