Budownictwo jest branżą, w której ryzyko wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia jest stosunkowo największe. Wynika tak z badania Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”. Równocześnie respondenci przyznali, że świadomość pracowników w tym obszarze systematycznie rośnie, warunki pacy na budowach ulegają poprawie, co potwierdza także coraz mniejsza liczba wypadków w tym sektorze.

Z roku na rok obserwujemy, że liczba wypadków w branży budowlanej maleje. Według danych GUS  w pierwszym półroczu 2016 roku liczba śmiertelnych wypadków na placach budowy wynosiła 22. W ciągu całego 2015 roku było ich 69. To niemal dwa razy mniej niż pięć lat temu, kiedy to takich wydarzeń było aż 114.

Szczególnie w okresie, gdy temperatury są dodatnie i ze względów technologicznych następuje okres wzmożonych prac budowlanych i remontowych, warto zrobić przegląd najlepszych przykładów.

Niewątpliwie, na uwagę zasługują Standardy Prac w Budownictwie, przygotowane przez praktyków i ekspertów działających w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Dokument ten ustala środki oraz metody ograniczania i minimalizacji ryzyka związanego z pracą na budowach. Wśród najważniejszych aspektów podnoszenia bezpieczeństwa w tym obszarze wymienia się:

– działania mające na celu unikanie zagrożenia (planowanie i przewidywanie zagrożeń pozwalające na właściwą organizację prac, zmianę technologii);

– zapewnienie środków ochrony zbiorowej (takich jak wyznaczenie strefy pracy, bariery ochronne, siatki ochronne, osłony maszyn);

– zapewnienie środków ochrony indywidualnej.

Tego typu opracowania powinny być nie tylko źródłem wiedzy i przykładem zasad, które warto wprowadzić na placach budowy, ale też swego rodzaju regulaminem.

Coraz więcej firm organizuje cykliczne kampanie edukacyjne, które przypominają o tym, jak prawidłowo korzystać ze sprzętu, jakich zachowań unikać i jak kształtować swoje codzienne nawyki, żeby unikać potencjalnych zagrożeń. Doskonałym przykładem zwiększania świadomości w zakresie bezpieczeństwa jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa w Pracy, ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Firma LafargeHolcim w Polsce, dla której kwestie bezpieczeństwa w pracy są absolutnym priorytetem, prowadzi szereg działań mających na celu podniesienie świadomości pracowników tym obszarze.

– Branża budowlana na całym świecie uznawana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych. Wynika to przede wszystkim z tego, że w naszym sektorze jest bardzo dużo maszyn ciężkich, dodatkowo często praca prowadzona jest w trudnych warunkach oraz często mamy do czynienia z ciężką pracą fizyczną. Mając tę świadomość i chcąc być liderem w obszarze bezpieczeństwa, uważamy że najważniejsze jest osobiste zaangażowanie i świadomość naszych pracowników w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia – mówi Jarosław Wilk, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia LafargeHolcim w Polsce. – Jesteśmy zdania, że 50 proc. sukcesu w obszarze bezpieczeństwa to bezpośrednia odpowiedzialność i zaangażowanie każdego z nas. Dlatego prowadzimy obustronny dialog z pracownikami w celu zwiększania personalizacji bezpieczeństwa. Nasza kadra menadżerska w trakcie wizyt na terenie zakładu poświęca dużo uwagi na zrozumienie dlaczego czasami określona czynność nie jest wykonywana zgodnie z przyjętymi zasadami. Zależy nam żeby nawet w trakcie audytu prezentować taką postawę ponieważ to osoby pracujące w kopalni czy cementowni bezpośrednio są narażone na ewentualne niebezpieczeństwa, to właśnie ich zdanie i informacja zwrotna są najważniejsze – dodaje.

Zapewnienie odpowiednich standardów BHP to obowiązek pracodawcy. Jednak prowadzenie robót budowlanych w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników wymaga znajomości stosowania zasad i środków wpływających na bezpieczeństwo przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Zarówno pracodawcy, pracownicy jak i podwykonawcy muszą mieć świadomość jak ważne jest stosowanie się do zasad BHP. Ich przestrzeganie i egzekwowanie wymaga zaangażowania każdej ze stron. Statystyki  GUS wskazują bowiem, że nadal najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy jest nieprawidłowe zachowanie przebywających na budowie osób (w ponad połowie wypadków).