Europejski Tydzień Bhp, konsekwencje nieergonomicznego stanowiska pracy, stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i wiele innych ciekawych informacji w TOP 10 AKTUALNOŚCI BHP, PPOŻ., OŚ. – LISTOPAD 2017 firmy SEKA.

1.Europejski Tydzień BHP

Europejski Tydzień BHP to okazja do dyskusji i dzielenia się najlepszymi praktykami w tym zakresie. W tych dniach w całej Europie są organizowane konferencje, warsztaty i wystawy, prowadzona jest dystrybucja plakatów i materiałów informacyjnych. Statystyki pokazują, że kampanie informacyjne przynoszą oczekiwane rezultaty.

2. Konsekwencje zdrowotne nieergonomicznego stanowiska pracy

Źle zaprojektowane stanowisko pracy może prowadzić do poważnych dolegliwości. 31% pracowników codziennie odczuwa problemy związane z nieergonomicznym stanowiskiem pracy z komputerem. Najczęściej są to: bóle pleców (72%), bóle głowy (47%), bóle karku (51%) i napięcie w ramionach (37%).

3. Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

W 2018 r. kary zostaną na takim samym poziomie jak w ostatnich dwóch latach. Jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, będzie wynosiła 65,37 zł.

4. Nowe prawo wodne a kompetencje starosty

Od 1 stycznia 2018 roku starosta traci kompetencje do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Nowe Prawo wodne wprowadza do polskiego porządku prawnego pojęcie „usług wodnych”. Podmioty wykonujące takie usługi wodne będą obowiązane do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

5. Ogólne zasady bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy biurowej

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownikom należy zapewnić: odpowiednie oświetlenie i temperaturę, wymianę powietrza, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

6. Czy każdy uraz na terenie zakładu pracy jest wypadkiem przy pracy?

Wypadki przy pracy reguluje ustawa z 30.10. 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy, jeżeli postępowanie dowodowe wykaże, że albo nie doszłoby do niego bez wykonywania pracy, albo też prawdopodobieństwo jego zajścia byłoby niewielkie.

7. „Inteligentne kaski” poprawią bezpieczeństwo na budowie

„Inteligentne kaski” to urządzenia, które monitorują m.in. sposób użycia kasku, a także lokalizują pracownika. Docelowo taki kask miałby stanowić jeden z wielu elementów monitorujących pracę na budowie, a wszystkie razem powinny przyczynić się do znaczącej poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy.

8. Niebezpieczne prace

Niebezpieczne prace powinny być szczegółowo omówione i przygotowane. Odpowiedzialność za analizę zadania jak również za znalezienie optymalnego z punktu widzenia bezpieczeństwa rozwiązania spada na pracodawcę.

9. Kwadrans dla BHP

Kwadrans dla BHP – to jeden z pomysłów na zwiększenie bezpieczeństwa na placu budowy. Spotkania w ramach „Kwadransa dla BHP” mogą się odbywać w dowolnym miejscu na placu budowy i mają mieć formę swobodnej rozmowy.

10. BHP w weterynarii

Pracownicy placówek weterynaryjnych są narażeni na zagrożenia wynikające z pracy z czynnikami biologicznymi. Zgodnie z prawem pracodawca powinien stosować wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczenie stopnia tego narażenia.

Źródło: SEKA