Serwis samochodowy to miejsce, gdzie dokonuje się przeglądu oraz napraw samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Jego pomieszczenia muszą spełniać określone wymogi budowlane, organizacji pracy oraz  bhp. Sprzęt, urządzenia i narzędzia do wykonywania określonych prac powinny posiadać właściwe atesty. Usługi w takim obiekcie prowadzą wyspecjalizowani fachowcy, wyposażeni w profesjonalne narzędzia diagnostyczne, a ich bezpieczeństwo oraz komfort pracy – obok bezpieczeństwa majątku klientów (powierzonych samochodów) – jest niezmiernie ważne. Wszystkie te elementy mają doprowadzić do wykonania określonych usług serwisowych w sposób poprawny, na najwyższym poziomie jakościowym i w zadeklarowanym klientowi czasie.

Wymogi obiektu

Obiekt, w którym są prowadzone usługi, powinien mieć wydzieloną część warsztatową do wykonywania napraw, socjalną dla pracowników oraz część biurową, gdzie mieści się również biuro obsługi klienta.

Usługi te prowadzone są z wykorzystaniem odpowiedniej, nierzadko wysoce wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej (pomieszczenia, maszyny, urządzenia i narzędzia) umieszczonej w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych oraz nieobojętnym wpływem na środowisko naturalne.

Prawodawstwo w zakresie dostosowania obiektu budowlanego do świadczenia warsztatu samochodowego  jest coraz bardziej rygorystyczne i wymagają zastosowania wielu nowoczesnych rozwiązań takich jak wydmuchy powietrza, klimatyzacja, specjalistyczne wykończenie podłóg, ścian, instalacji elektrycznej, czy  instalacji ppoż.. Na przestrzeni ostatnich lat coraz większego znaczenia nabierają także kwestie środowiskowe związany chociażby z wydzieleniem miejsca na zużyte części samochodowe, materiały eksploatacyjne czy inne odpady powstałe w serwisie.

Specyfika warsztatu jako miejsca pracy

Serwisy samochodowe najczęściej mają określony zakres świadczenia usług. Wśród najczęściej spotykanych specjalizacji wymienić należy  naprawy mechaniczne, elektryczne, serwis systemów elektronicznych, naprawy nadwozia, lakierowanie i malowanie, przeglądy stanu technicznego pojazdów, serwis ogumienia, wykonywanie zabiegów zabezpieczających pojazdy, czy instalowanie dodatkowego wyposażenia.

W zależności od zakresu specjalizacji warsztatu na jego terenie wykorzystywane są różne technologie i narzędzia pracy.  W związku z tym w branży naprawy pojazdów mamy do czynienia z niezwykłą  różnorodnością stanowisk pracy. Możemy spotkać zarówno miejsca przystosowane do działań czysto mechanicznych, jak i te dostosowane do naprawy precyzyjnych układów sterowania czy komunikacji.

Poziom skomplikowania rozwiązań technicznych w branży motoryzacyjnej podlega ciągłemu rozwojowi i wymagana stałej dostępności zarówno do  katalogów producenckich, jak i umiejętności ich wykorzystywania. W związku z dynamicznie postępującym procesem komputeryzacji w branży motoryzacyjnej, warsztaty muszą stale szkolić swoich specjalistów oraz zapewniać im niezbędne wyposażenie kontrolno-pomiarowe.

Zdefiniowanie wyzwań ogólnych i specyficznych dla bhp

Wspomniane wyżej wyzwania przyczyniają się do coraz lepszych rozwiązań w  zakresie bhp.  Dobre praktyki prowadzą do dobrych lub bardzo dobrych wyników przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa pracy i stają się z czasem standardami w branży.

Na jakie kwestie z obszaru bhp należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku warsztatów mechaniki pojazdów?

 • zagrożenia pochodzące od lokalu/ budynku/pomieszczenia i jego wyposażenia jak np. ogólna powierzchnia pomieszczeń warsztatowych i ich prawidłowy podział i dostępność do części produkcyjnych, bytowych i biurowych
 • zagrożenia pochodzące od używanego wyposażenia techniczno-mechanicznego
  • obrażenia mechaniczne (stłuczenia, zranienia, poparzenia, substancje żrące)
  • obrażenia przez czynniki chemiczne i pyły
  • obrażenia prądem elektrycznym, promieniowanie mikrofalowe, wibracje miejscowe
  • obciążenia mentalne, psychospołeczne (wirujące części, głośność, presja czasu)
 • zagrożenia pochodzące od zastosowanego wyposażenia elektronicznego
  • np. ekran monitora działającego na wzrok
  • konieczność koncentracji na wielu elementach informacji uzyskiwanej ze sprzętu
 • zagrożenia związane z czynnikami oddziaływującymi na osoby zatrudnione/personel
  • poziomu wyszkolenia w zasadach bhp i ich stosowania
  • relacje pracownicze, atmosfera pracy
  • presja na czas, presja na rezultaty

Środki ograniczające wyżej wymienione zagrożenia to:

 • adekwatna organizacja miejsc pracy dla poszczególnych czynności technologicznych, jak kabina lakiernicza, stanowisko do spawania, stanowiska do mycia i czyszczenia części i narzędzi pracy
 • organizacja procesów i świadomość zagrożeń, profilaktyka bhp, wdrażanie dobrych praktyk
 • stosowanie odzież ochronna i środki ochrony bezpośredniej

Pakiet Bezpieczeństwa dla Warsztatów

Pakiet Bezpieczeństwa dla Warsztatów to inicjatywa spółki Inter Cars skierowana do partnerów biznesowych zajmujących się naprawą i serwisem pojazdów, mająca na celu poprawę warunków bhp w warsztatach. Ten swoisty kodeks działań, nie tylko będzie gwarantem poprawności wykonanej usługi i jej wysokiego standardu, ale przede wszystkim pozwoli zwiększyć poczucie bezpieczeństwa kierowców i pozostałych interesariuszy do danej placówki, przyczyniając się  w ten sposób do poprawy wizerunku w tym zakresie całej  branży motoryzacyjnej.

Zagadnienia wchodzące w zakres Pakietu Bezpieczeństwa to przede wszystkim  dostęp do podstawowych aktów prawnych w zakresie bhp i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. To także przewodnik po  procedurach w obszarze organizacji pracy, prawach i obowiązkach pracownika oraz pracodawcy. Przystąpienie do Pakietu gwarantuje również dostęp do wzorów rozmaitych dokumentów związanych z obszarem bhp, takich jako cena ryzyka, programy szkoleń, testy ewaluacyjne, instrukcje bhp, czy listy kontrolne do cyklicznych przeglądów.

Wszystkie zakłady pracy, a takim jest serwis samochodowy, są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji. Współpraca Inter Cars z warsztatami opiera się również na kwestiach związanych z bhp, wśród których można wymienić ochronę przeciwpożarową i przeciw eksplozji, prawidłową obsługę maszyn/wyposażenia warsztatu, obsługę podnośnika warsztatowego i wykonywanie prac na podniesionych obiektach, prace w kanale warsztatowym,, prace lakiernicze oraz karoseryjne. Współpraca na tym polu dotyczy także kwestii prac montażowych i demontażowych w komorze silnika, prac z urządzeniami elektrycznymi czy urządzeniami ze sprężonym powietrzem, bezpiecznej pracy w obszarze kół i opon, przy napędzie gazowym, praca z chemikaliami, postepowanie z wyciekami paliw i innych materiałów eksploatacyjnych oraz utylizacja odpadów i innych materiałów eksploatacyjnych.

Dobrze rozłożone akcenty w działalności serwisu samochodowego prowadzą do spełnienia oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron. A więc klientów, którzy otrzymują usługę na najwyższych jakościowym i fachowym poziomie, ale także pracowników, którzy mają satysfakcjonujące miejsce pracy, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Dbanie o kwestie bhp przynosi korzyści również właścicielom warsztatów związane z budową reputacji, która przekłada się nie tylko na wizerunek dobrego pracodawcy, ale również profesjonalnego usługodawcy.