CWS-boco to międzynarodowa firma obecna na polskim rynku od 1995 roku. Posiada dwie marki serwisowe: CWS – oferującą rozwiązania umożliwiające zapewnienie czystości w budynkach firmowych, komercyjnych i instytucjach publicznych oraz markę boco, która świadczy usługi z zakresu wynajmu oraz serwisu odzieży roboczej.

Spółka CWS-boco działa na terenie całego kraju, obsługując zarówno duże obiekty przemysłowe, sieci handlowe, jak i małe zakłady pracy. Świadczy usługi dla blisko 5,5 tys. klientów w Polsce i zatrudnia około 450 pracowników. Posiada kilkanaście biur na terenie całego kraju oraz trzy nowoczesne zakłady pralnicze zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej, Międzyrzeczu i Łodzi.

Budowa tymczasowej oczyszczalnia ścieków w zakładzie pralniczym w Międzyrzeczu

Konieczność szybkiego zainstalowania tymczasowej oczyszczalni ścieków w pralni w Międzyrzeczu, wiązała się ze wzrostem ryzyka w zakresie bezpieczeństwa, na jakie zostali potencjalnie narażeni pracownicy i goście zakładu pralniczego. W trosce o nich, dział odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie, stworzył dodatkową podkartę oceny ryzyka zawodowego. Dokument, opracowany według normy PN-N-18002, oprócz listy potencjalnych zagrożeń, zawierał także spis działań profilaktycznych i naprawczych. Informacje w nim zgromadzone zostały udostępnione wszystkim pracownikom spółki oraz są wykorzystywane w ramach szkoleń wstępnych i aktualizacyjnych.

Bezpieczeństwo pracowników oraz podjęcie szybkich działań naprawczych jest ściśle związane z dobrą komunikacją w firmie w przypadku wystąpienia zagrożeń – komentuje Marek Miązek, Dyrektor Zakładu CWS-boco w Międzyrzeczu. – Równie ważna jest ich odpowiednia identyfikacja przez służby BHP, która w oparciu o wypracowane listy kontrolne identyfikuje potencjalne ryzyka i przedstawia wytyczne, mające na celu ich szybkie wyeliminowanie.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA          OLYMPUS DIGITAL CAMERAZdjęcia pokazują tymczasową oczyszczalnie ścieków przy zakładzie pralniczym w Międzyrzeczu

Podkarta oceny ryzyka zawodowego, czyli ocena zagrożeń, ich skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia

W związku z realizacją nowej inwestycji zidentyfikowano między innymi takie niebezpieczeństwa jak:

  • możliwość wpadnięcia pracowników, gości lub osób postronnych do nieodpowiednio zabezpieczonych studzienek kanalizacyjnych,
  • upadki, potknięcia spowodowane zalegającymi rurami doprowadzającymi środki chemiczne,
  • poślizgnięcia się spowodowane rozlanymi cieczami wokół studzienek kanalizacyjnych,
  • porażenie prądem elektrycznym o wysokim napięciu (przewody zasilające pompę do 400 V),
  • zatrucia chemiczne (narażenie układu oddechowego) oparami środków chemicznych,
  • niewłaściwe odseparowanie lub brak wygrodzenia strefy zagrożenia wokół miejsca prowadzonych prac oraz brak oznaczeń słownych i piktogramów obrazkowych niebezpiecznych miejsc.

Ocenę ryzyka zawodowego oparto na przeanalizowaniu dwóch parametrów: skutków zdarzeń oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Aby określić ciężkość następstw wyróżniono skutki o małej, średniej i dużej szkodliwości.

Do skutków o niewielkiej szkodliwości zaliczono urazy lub choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy (np. czasowe pogorszenie stanu zdrowia, niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienie oczu, bóle głowy). Wyróżniono także następstwa o średniej dolegliwości, powodujące niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające dolegliwości, związane z okresową absencją chorobową (np. zranienia, oparzenia drugiego stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego). Ostatnią wyróżnioną grupą określono jako następstwa o dużej szkodliwości czyli urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości lub śmierć (np. oparzenia trzeciego stopnia lub drugiego na dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania powodujące dysfunkcję, nowotwory, zespół wibracyjny).

W celu właściwego zdiagnozowania prawdopodobieństwa wystąpienia określonych następstw przyjęto podział na: małe prawdopodobieństwo (w sytuacji, gdy następstwa zagrożeń nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika), średnie prawdopodobieństwo (jeżeli potencjalne skutki mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika) oraz duże prawdopodobieństwo – jeżeli następstwa zagrożeń mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.

Stworzenie planu działań zapobiegawczych dla potencjalnych zagrożeń

Dzięki takiemu usystematyzowaniu skali skutków i prawdopodobieństwa ich wystąpienia możliwe stało się oszacowanie potencjalnego ryzyka zawodowego, które jest wypadkową obu tych czynników. Następnie stworzono listę potencjalnych zagrożeń oraz stworzono plan działań zapobiegawczych dla każdego z nich.

W przypadku rozszczelnienia się zbiorników, rur i niekontrolowanego uwolnienia preparatów chemicznych, zalecono szereg działań profilaktycznych takich jak: kontrola szczelności rur, zaworów, zamykanie zbiorników z preparatami, ustawienie pojemników w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie przez pojazdy, lokowanie zbiorników w miejscach zacienionych, ograniczenie ekspozycji na wysokie temperatury, mocowanie pojemników wyłącznie na płaskiej, stabilnej powierzchni i stosowanie wanien wychwytujących.

W trakcie prac instalacyjnych zidentyfikowano kilka nieprawidłowości i do każdej z nich zaproponowano szereg działań korygujących. Do najważniejszych z nich należy: zakaz wstępu osobom  nieuprawnionym , dbałość o czystość i porządek wokół miejsca wykonywania prac, stałe wygrodzenie stref niebezpiecznych przy pomocy taśm ostrzegawczych, zabezpieczanie włazów do studzienek kanalizacyjnych czy zakaz obsługi sprzętu elektrycznego przez osoby nieuprawnione. Dodatkowo w celu wyeliminowania możliwości przypadkowego i niekontrolowanego uwolnienia się substancji chemicznych do otoczenia zaproponowano okresową kontrolę szczelności zbiorników, rur i zaworów oraz natychmiastowe usuwanie rozlanych cieczy przy użyciu sorbentów odpowiednich do pochłaniania danej substancji.

Wśród zalecanych działań znalazło się także udostępnienie pracownikom zakładu kart charakterystyki preparatów chemicznych stosowanych w tymczasowej oczyszczalni oraz wytyczne w zakresie postępowania w przypadku bezpośredniego kontaktu z preparatem. Określono również oznaczenia i piktogramy do stosowania w strefach niebezpiecznych.

Do pobrania:

Podkarta Oceny Ryzyka Zawodowego – CWS-boco