15 lipca ZUS rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które poprawią warunki bhp. Konkurs obejmuje tematykę zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukcji niekorzystnego oddziaływania szkodliwych warunków pracy.

Swoje projekty mogą zgłaszać zarówno mikro przedsiębiorstwa, jak i te zatrudniające powyżej 250 osób. Od ich wielkości zależy wysokość dofinansowania, któremu podlegają działania mieszące się w następujących obszarach technicznych:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach
  • i innych strefach pracy;
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który nie zalega z opłacaniem składek i podatków ani nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Ponadto warunkiem jest nieubieganie się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania oraz od dnia zwrotu dofinansowania, do którego Wnioskodawca został zobowiązany.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie ZUS.