Szkolenie z zakresu BHP przed dopuszczeniem do pracy zgodnie z art. 2373 k.p. w szczególności w zakresie § 2 wskazanego przepisu „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę” zobowiązani są odbyć ponownie pracownicy którzy zostaną przeniesieni do nowego pracodawcy po przez zawarcie nowych umów o pracę z nowym pracodawcą. Taki obowiązek nie istnieje zaś w przypadku przeniesienia pracowników do nowego pracodawcy w drodze art. 231 k.p. Pamiętać należy, iż wyłącznie pracownicy nie przeniesieni w drodze art. 231 k.p. nawiązują nowy stosunek pracy z nowym pracodawcą w związku z czym należy dokonać wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wymaganych w przypadku zatrudnienia nowego pracownika przez Pracodawcę.

Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do nowo zatrudnionych pracowników istnieje obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego z zakresu BHP, co do zasady natomiast nie istnieje taki obowiązek w stosunku do pracowników przeniesionych w ramach art. 231 k.p. Przez szkolenie wstępne rozumie się zgodnie z § 8 rozporządzenia – szkolenie wstępne ogólne, tj. „instruktaż ogólny” oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Prowadzony jest natomiast przez pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osobę wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawcę, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownika wyznaczonego przez pracodawcę posiadającego zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o którym mowa pkt 1, zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń – pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian. Tym samym nawet w przypadku pracowników przeniesionych w ramach art. 231 k.p. w przypadku np. unowocześnienia ich stanowisk pracy konieczne będzie przeprowadzenie ponownych instruktarzy stanowiskowych.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 

Autor: Krzysztof Sosnowski, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k., specjalista ds. BHP.