W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace nad wdrożeniem zmian prawnych odnośnie funkcjonowania tzw. escape roomów. Według nowych przepisów właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający takim obiektem lub jego częścią, powinien przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie oraz co najmniej raz na 2 lata, przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju po kontroli przeprowadzonej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego proponuje uzupełnienie przepisów dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w zakresie działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego.

Zmiana ma dotyczyć dodania w art. 71 ustawy prawo budowlane po ust. 2 ustępu 2a o następującym brzmieniu: „w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, do zgłoszenia o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych”. Według resortu propozycja ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych w budynkach, w których doszło do zmiany sposobu użytkowania zmieniającej warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Jak informuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmiany najprawdopodobniej zostaną przyjęte przez parlament w tym roku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna