W magazynie SEKA rozmawiamy o dobrych praktykach i case study SEKA S.A. w obszarze BHP z Magdaleną Newlaczyl, przedstawicielką firmy AmRest – lidera na rynku europejskim w branży restauratorskiej, który zarządza ponad 800 restauracjami takich sieci, jak: KFC, Pizza Hut, Burger King czy Sturbucks.

ROZMAWIAŁ: Maciej Mazerant

 

KFC_DT  B_Logo_seka_rgb

AmRest to międzynarodowa firma, która prowadzi blisko 850 restauracji w 12 krajach, więc jest naj­większą niezależną organizacją odpowiedzialną za sieć gastronomiczną w Środkowo-Wschodniej i Za­chodniej Europie, Rosji oraz Chinach…

AmRest na rynku polskim jest właścicielem wyśmie­nitych marek, takich jak KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks. Obecnie AmRest w Polsce zarządza bli­sko 300 restauracjami w segmencie restauracji szyb­kiej obsługi (quick service restaurants) i restauracja­mi z obsługą kelnerską (casual dining restaurants) oraz około 50 kawiarniami. Organizacja daje pracę tysiącom ludzi – to bardzo imponujące wyniki!

Z mojej perspektywy to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie pracowników, którzy są przecież największą wartością firmy. Jak wygląda zarządzanie bezpieczeństwem w tak dużej organizacji?

Aby zapewnić pracownikom bezpieczne i higienicz­ne warunki pracy, organizujemy stanowiska z za­stosowaniem wszystkich innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Mam na myśli nowoczesne urzą­dzenia, środki utrzymania czystości, ale również sys­temy szkoleń, procedury i standardy. Według mnie sprawne zarządzanie bezpieczeństwem to z jed­nej strony właściwa organizacja stanowiska pracy, a z drugiej szkolenia, nadzór i wsparcie. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w blisko 350 re­stauracjach i kawiarniach na terenie Polski jest spo­rym wyzwaniem i nie byłoby to możliwe bez współ­pracy z inspektorami terenowymi. To właśnie oni są pierwszą linią wsparcia dla pracowników, a dla mnie bezcennym źródłem informacji. Zgodnie z naczelny­mi wartościami firmy, podchodzimy odpowiedzialnie do powierzonych zadań, a dzięki unikatowej kulturze bring fun to life wychodzimy poza utarte schematy i potrafimy dobrze się bawić, bo wszystko co robimy, wynika z pasji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to narzucony przez prawo obowiązek każdego przedsiębiorcy. Czy Am­Rest wdraża dodatkowo własne standardy, dopaso­wane do specyfiki branży, w której funkcjonuje?

Właściwie BHP to cała masa przepisów, które musi­my przełożyć na proste i zrozumiałe informacje, tak aby były użyteczne i ułatwiały pracownikowi codzien­ne funkcjonowanie w firmie. Jeśli weźmiemy pod uwagę dynamikę pracy w gastronomii, młody zespół i choćby tempo zmian technologicznych to sporym wyzwaniem jest przełożenie przepisów na materiały wewnętrzne w sposób na tyle interesujący dla mło­dego pracownika, aby przyniosły zamierzony skutek. Dostosowując formę materiałów szkoleniowych do potrzeb młodego pokolenia, coraz częściej sięgamy po e-learning, gry, quizy, newslettery w wersji on-line czy plakaty i ulotki. Tworzenie takich innowacyjnych szkoleń i materiałów wymaga nie tylko środków fi­nansowych, ale również zaangażowania wielu osób. Jednak jeśli pracodawca jest świadomy korzyści biznesowych płynących z poprawy bezpieczeństwa w firmie, np. z ograniczenia liczby wypadków, to wie, że taka inwestycja w bezpieczeństwo szybko się zwróci a dodatkowym zyskiem będzie polepszenie wizerunku firmy.

Uważam, że opracowanie własnych wewnętrznych standardów, instrukcji i procedur jest niezbędne w każdej organizacji. Jeśli podejmiemy ten wysiłek i stworzymy dobry, ciekawy produkt końcowy, który trafi do pracowników, to będzie skutkowało wzro­stem ich świadomości. Kolejne tradycyjne, nudne szkolenia, na których są recytowane przepisy, nic nie dają, dlatego wychodzenie poza utarte schematy jest ważnym krokiem w zmianie podejścia do BHP.

Kto dba o bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie z branży gastronomicznej i jak powinien się do tego przygotować.

Uważam, że o bezpieczeństwo i higienę pracy powi­nien dbać każdy, bo tylko wtedy możemy skutecznie wpłynąć na zmianę świadomości. Wiele standar­dów i procedur powstało właśnie dzięki pracownikom naszych restauracji i kawiarni. To dzięki wyjątkowej kulturze firmy, w której nie ma blokad komunikacyjnych, każdy pracownik może swobodnie przekazywać swoje uwagi, pomysły czy dawać nam informację zwrotną o działaniach, które podejmujemy. Myślę, że jest to bardzo istotne, aby w projekty dotyczące bezpieczeństwa pracy angażo­wać pracowników na różnych poziomach organizacji, bo wtedy czują się współodpowiedzialni nie tylko za jeden materiał szkoleniowy, ale za bezpieczeństwo w miejscu zatrudnienia.

Oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, ale kształ­towanie kultury bezpieczeństwa polega również na angażowaniu pracowników ze wszystkich szczebli organizacji w tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Kadra kierownicza na pewno jest przykładem, więc każda osoba kierująca pracow­nikami, poza znajomością wszystkich wewnątrz­organizacyjnych standardów, powinna posiadać wiedzę z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, obowiązujących zasad higienicznych (m.in. zasady dobrej praktyki higienicznej GHP – good hygiene practice) oraz dobrej praktyki produkcyj­nej (GMP – good manufacturing practice), które są podstawą systemu HACCP. Warto przypo­mnieć, że HACCP jest systemowym postępowa­niem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystą­pienia tych zagrożeń na wszystkich etapach pro­dukcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania niebezpiecz­nych sytuacji, czyli polega na identyfikacji wszystkich potencjalnych zagrożeń, które mogą być niebez­pieczne dla zdrowia pracownika czy konsumenta, i które mogą wystąpić w trakcie produkcji lub w ob­rocie żywnością. Takie przygotowanie i wiedzę po­winna mieć każda osoba kierująca pracownikami w gastronomii, tylko wtedy możemy być spokojni o higienę i jakość żywności.

Czy zaobserwowała Pani zmiany w standardach bezpieczeństwa i higieny pracy w branży gastrono­micznej na przełomie ostatnich lat?

Z perspektywy ostatnich 8 lat mojej pracy w branży obserwuję wyraźną zmianę mentalności dotyczącej bezpieczeństwa, zarówno wśród kadry kierowni­czej, jak i pracowników. Standardy bezpieczeństwa w firmie mogą się zmienić tylko wtedy, kiedy będzie wzrastała świadomość pracowników – tworzenie masy sztucznych zapisów, procedur, których nikt nie rozumie, nie bierze na serio i w efekcie nie prze­strzega, mija się z celem. Budowanie kultury bezpie­czeństwa i poszerzanie świadomości pracowników w kontekście BHP jest niezwykle ważne w gastro­nomii i wymaga czasu, środków. Jednak inwesty­cja w bezpieczeństwo przekłada się bezpośrednio na jakość pracy, szczególnie w restauracjach i ka­wiarniach, gdzie pracownicy są narażeni na różne zagrożenia. Ograniczenie sytuacji niebezpiecznych i wypadków przez eliminację zagrożeń jest naszym priorytetem.

Jak bardzo różnią się zasady BHP w dużej i małej restauracji?

W dużych organizacjach zasady BHP są ustalone in­dywidualnie dla każdej marki i bez względu na wiel­kość obiektu powinny być jednakowo przestrzegane na terenie całego kraju. Świetnym przykładem jest nasza firma AmRest (w Polsce – KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks). Każda marka to inny typ restauracji, oferujący klientom odmienny produkt, a co za tym idzie w każdej obowią­zuje zupełnie inny proces produkcyjny, inne urządzenia, charakter pracy i zagrożenia. Najważniejsze jest, aby w obrębie jednej marki wszystkie restauracje na terenie całej Polski przestrzegały tych samych standardów, instrukcji, żeby pracow­nikom zapewnić jednakowy standard szkoleń. Dzięki wiedzy, którą posiada­my i takiemu globalnemu spojrzeniu na daną markę z pozycji centrali firmy, możemy wprowadzić procedury bez­pieczeństwa, które będą przestrzega­ne przez każdą restaurację jednako­wo, bez względu na jej wielkość.

Dziękuję za rozmowę.

***

SEKA S.A. świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, usługi doradcze z dziedziny prawa pracy i funduszy unijnych oraz prowadzi działalność szkoleniową. Współpracuje na stałe z ponad 700 firmami i przeszkoliła do tej pory 700 000 osób. SEKA S.A. została w latach 2003 – 2009 i w 2012 zaliczona do prestiżowego grona Gazel Biznesu, a dowodem wysokiego standardu usług jest system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008. Od 2011 roku jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect. Zapraszamy na www.seka.pl #seka #BHP

Oryginalny artykuł zamieszczony w Magazynie SEKA http://issuu.com/sekamagazyn/docs/magazyn_seka_numer6-www/1