Zmiany spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa dotknęły również szkoleń bhp. Ich forma zdalna została dopuszczona również tam, gdzie do tej pory były organizowane wyłącznie w formie stacjonarnej. Czy obecny kryzys wywołany pandemią przyspieszy proces transformacji cyfrowej edukacji w zakresie bhp?

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg ograniczeń. W odpowiedzi na zmiany prawne, Główny Inspektor Pracy wydał swoje stanowisko, w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie bhp z domu

Nowe stanowisko GIP odnosi się zarówno do wstępnych, jak i okresowych szkoleń bhp. Przy tych pierwszych, jedną z istotniejszych zmian jest dopuszczenie możliwości przeprowadzenia instruktarzu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium. Oznacza to tyle, że instruktarz może być przeprowadzony on-line. – Możliwość odbycia szkolenia bhp w warunkach domowych ma niebagatelne znaczenie w obecnej sytuacji – mówi Przemysław Lewicki, Kierownik ds. BHP i Zarzadzania Ciągłością Biznesu w DHL Supply Chain, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Nie ukrywajmy jednak, że często w domu trudniej o pełną koncentrację i zaangażowanie. Dlatego niezwykle ważne jest to, by takie szkolenie było maksymalnie interaktywne i angażujące szkolonego – dodaje.

Co z pracownikami fizycznymi?

Wprowadzone regulacje odnoszą się również do szkoleń okresowych osób na stanowiskach robotniczych. Takie szkolenie również może być przeprowadzone on-line. Jednocześnie przepisy zobowiązują przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego. – Warto tutaj podkreślić, że to nie zakres szkolenia się zmienił, ale jego forma – mówi Marta Tomaszewska, specjalista ds. bhp w CWS, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Nowe przepisy w stanie epidemii i stanie zagrożenia epidemiologicznego dopuszczają również prowadzenie instruktażu wstępnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W firmie CWS częściowo korzystamy z tej możliwości – mówi Marta Tomaszewska.

Przyszłość szkoleń bhp

Celem wprowadzonych zmian jest zminimalizowanie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Ich charakter nie powinien jednak wpłynąć na jakość przeprowadzanych szkoleń. – W swoim stanowisku z 1 kwietnia Główny Inspektor Pracy podkreślił, że działania pracodawców w obszarze szkoleń, przeprowadzanych zgodnie ze wskazanymi propozycjami, nie powinny obniżyć poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników – mówi Przemysław Lewicki. – Jeszcze niedawno przez wielu pracowników, a niestety również pracodawców, szkolenia bhp w formie online były traktowane po macoszemu. Na szczęście to podejście zmienia się na lepsze – twierdzi ekspert.   

Pozostaje pytanie, czy po tym trudnym okresie, forma przeprowadzanych szkoleń wróci do stanu pierwotnego, czy też ustawodawca wprowadzi trwałe zmiany na rzecz zdalnych szkoleń bhp. – Mam nadzieję, że również po zakończeniu epidemii ustawodawca rozważy możliwość pozostawienia takiej formy szkolenia – mówi Marta Tomaszewska. – Nie chodzi o to, aby zastąpić formę instruktażu, ale o to, aby pracodawca miał wybór czy szkolenia te przeprowadzić w tradycyjnej formie instruktażu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie nadal instruktaż stanowiskowy musi być prowadzony w tradycyjnej formie ze względu na zakres tego szkolenia – dodaje Marta Tomaszewska.