Komentarz do raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce. Osoby 50+ na rynku pracy: możliwości i ograniczenia”.

dr n. med. Joanna Bugajska prof. CIOP-PIB, Kierownik Zakładu Ergonomii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym

Zgodnie z raportem znaczna część badanych wyrażała chęć pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, a tylko 24 proc. zdecydowanie nie chciało pracować w okresie emerytalnym. Jak pokazuje szereg badań światowych, w tym również prowadzonych w CIOP-PIB, chęć kontynuowania pracy w wieku emerytalnym zależy od wielu czynników, wśród których można wyróżnić czynniki indywidualne oraz organizacyjne.

Czynnikami, na poziomie organizacyjnym, które zmniejszają motywację pracowników starszych jest m.in.: brak możliwości rozwoju, nadmierne wymagania w pracy, monotonia pracy, brak możliwości podejmowania samodzielnych decyzji i autonomii w pracy, a także brak wsparcia ze strony przełożonych oraz złe relacje ze współpracownikami. Stąd ważne wydaje się wprowadzanie do organizacji strategii, które koncentrowałyby się na potrzebach i motywach związanych z psychospołecznym środowiskiem pracy. Do potrzeb tych należą m.in.: potrzeba generatywności, tj. poczucie, że praca jest przydatna i służy innymi, potrzeba kontaktów społecznych, czy potrzeba elastyczności, która ogrywa kluczową rolę w procesie angażowania pracowników starszych w aktywność zawodową. Elastyczność pracy powinna dotyczyć zarówno doskonalenie umiejętności i kwalifikacji, korzystania z dodatkowych profitów i korzyści np. pakietów zdrowotnych, dodatkowego ubezpieczenia, jak też stopniowego ograniczania aktywności zawodowej (np. częściowego ograniczania odpowiedzialności i redukcji czasu pracy). Wśród rozwiązań ukierunkowanych na przedłużanie aktywności pracowników starszych warto również rozważyć możliwość podejmowania współpracy z emerytowanymi pracownikami organizacji. Takie osoby mogą pełnić w firmie funkcję mentorów czy trenerów i w zależności od okoliczności oraz możliwości organizacji, pobierać za to wynagrodzenie lub pracować w formie wolontariatu.

ZOBACZ CAŁY RAPORT: bit.ly/raportkoalicji2022