Niezbędną liczbę pracowników służby BHP zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy do pracy określonej ustala się na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przypadku jednoczesnego zatrudniania pracowników własnych, jak i pracowników tymczasowych, zastosowanie ma art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z tym przepisem Pracodawca użytkownik jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1 „Pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego”, co jednoznacznie wskazuje, że Pracodawca użytkownik zobowiązany jest stosować przepisy BHP także w stosunku do pracowników tymczasowych.

Powyższe oznacza, że zastosowanie do pracowników tymczasowych mają te same przepisy, co do pracowników zatrudnianych bezpośrednio przez Pracodawcę.  To zaś dalej oznacza, że ustalając liczbę pracowników służby BHP, którzy powinni być zatrudnieni w zakładzie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, limit 600 pracowników uwzględnia nie tylko pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez Pracodawcę, lecz także pracowników tymczasowych.

Tym samym pracodawca zatrudniający np. 1200 pracowników, w tym 200 jako pracowników tymczasowych działa zgodnie z § 1 ust. 4 rozporządzenia. Przepis ten mówi, że „Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników”, w związku z czym zobowiązany jest zatrudniać co najmniej dwóch pracowników służby BHP na pełen etat.

To oznacza, że oblig zatrudniania jednego pracownika służby BHP istnieje na 600 pracowników, zaś obowiązek zatrudnienia kolejnego pracownika służby BHP co do zasady powstanie w momencie zatrudnienia 1200-go pracownika. Tym samym chociaż by pracodawca zatrudniał 1199 pracowników, to zgodnie z dyspozycją § 1 ust. 4 rozporządzenia w dalszym ciągu zobowiązany jest do zatrudniania wyłącznie jednego pracownika na pełen etat do wykonywania zadań służby BHP określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia. W przypadku jednak gdy dojdzie do zatrudnienia 1200 pracowników konieczne jest zatrudnienie 2 pracowników służby BHP na pełen etat trzeciego natomiast będzie trzeba zatrudnić gdy pracodawca zatrudni 1800 pracownika nie zaś gdy zatrudni 1201 pracownika taka interpretacja powodowała by, że pracodawca zatrudniający 1199 pracowników zatrudni po zatrudnieniu kolejnego pracownika tj. 1200-nego zostanie automatycznie zobowiązany do zatrudnienia 2-go pracownika służby BHP na pełen etat w wyniku czego będzie posiadał 1201 pracowników co zgodnie z przedstawioną potencjalnie błędną definicją będzie stanowiło oblig do zatrudnienia kolejnego pracownik służby BHP choć nie obligatoryjnie na pełen etat. Takie działanie jest nieuzasadnione gdyż samo zatrudnienie pracownika służby BHP zgodnie z istniejącym obowiązkiem zgodnie z ustalonym limitem nie powinno tworzyć obligu zatrudnienia kolejnego pracownika tej służby wyłącznie w celu spełnienia wyimaginowanego obowiązku.

W tym miejscu należy zastrzec jednak, iż zgodnie z art. 23711 § 4. k.p. „Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.” W sytuacji, gdy stwierdzone zostaną zagrożenia zawodowe dla powstrzymania których obecna liczebność służby BHP jest niewystarczająca Inspektor pracy może nakazać zwieszenie liczebności służby BHP chociażby ta spełniała wymogi liczebności określone w § 1 ust. 4 rozporządzenia.

Podsumowując, przy przekroczenie stanu zatrudnienia w wymiarze 1200 pracowników zasadnym jest zatrudnienie drugiego pracownika służby BHP, w celu uniknięcia naruszenia art. 283 § 1 k.p. oraz w celu uniknięcia zwiększenia liczebności służby BHP przez PIP.

 

Autor: Krzysztof Sosnowski, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k., specjalista dc. BHP