Niedostateczna widoczność pracowników w miejscu pracy poważnie zagraża ich bezpieczeństwu. Jest to bardzo ważne zarówno dla osób pracujących na świeżym powietrzu, jak i w obiektach zamkniętych.
Ryzyko to można znacznie ograniczyć stosując specjalistyczną odzież ostrzegawczą.

Praca w nocy, w zmiennych warunkach atmosferycznych, w pobliżu dróg i torowisk, czy też w niedostatecznie oświetlonych zakładach produkcyjnych czy magazynach, naraża pracowników na ich niedostrzeżenie przez kierowców i operatorów maszyn. Stanowi także zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, najczęstsze powody wypadków przy pracy to lekceważenie przepisów BHP oraz niewłaściwe używanie sprzętu ochronnego lub nieużywanie go wcale. W 2011 roku ponad 40 proc. wypadków zostało spowodowanych przez niewłaściwą organizację stanowiska pracy, brak środków ochrony indywidualnej lub ich niewłaściwy dobór[i].

Zapewnienie widoczności poprzez wizualną sygnalizację obecności pracownika w miejscu pracy stanowi jeden z najbardziej skutecznych sposobów poprawy bezpieczeństwa. Dzięki odzieży ostrzegawczej osoba pochłonięta wykonywaniem swoich obowiązków może zostać odpowiednio wcześniej zauważona. Materiały odblaskowe, opasujące poziomo klatkę piersiową, ręce i nogi pracownika skutecznie chronią przed potrąceniem lub zgnieceniem przez kierowców pojazdów czy operatorów specjalistycznych urządzeń mechanicznych.

Ochrona w postaci odzieży ostrzegawczej zmniejsza ryzyko narażenia pracowników na niebezpieczeństwo. Wypadki w odzieży odblaskowej zdarzają się z reguły jedynie, wtedy kiedy jest ona już zniszczona, zużyta lub mocno zabrudzona z powodu braku właściwego i regularnego jej prania. Taka sytuacja naraża nie tylko pracowników na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a ale także pracodawców na poważne konsekwencje prawne.

Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy jest skorzystanie z usług wynajmu odzieży ostrzegawczej wraz z jej konserwacją, obejmującą regularne wymiany zużytych kompletów. Pracownicy chętniej korzystają z ubrań roboczych, kiedy są one czyste i dobrze dopasowane do ich wzrostu i wagi. System wynajmu racjonalizuje także wydatki pracodawcy związane z prawnym obowiązkiem dostarczenia pracownikom odzieży ochronnej.

Regularny i właściwy serwis odzieży wydłuża jej żywotność i ogranicza koszty zakupów nowych kompletów. Jednak najważniejszą korzyścią płynącą z usługi wynajmu odzieży roboczej od profesjonalnego dostawcy jest gwarancja spełniania przez nią funkcji ochronnych w całym okresie jej eksploatacji i zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

i Badania PIP dotyczące okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy