Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w czerwcu 2020 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
GIS, MEN i MZ ogłosiły zasady organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Celem wdrażanych procedur jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń, minimalizowanie ryzyka zakażenia, ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku oraz stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa.


2. Silversi w firmie. Jak dostosować stanowisko pracy?
Niedługo pracodawcy będą zmuszeni ostro konkurować o młodych pracowników lub sięgnąć po silversów. Istotnym elementem, o który pracodawca powinien zadbać zatrudniając silversa, jest poprawne dostosowanie miejsca pracy do jego psychofizycznych możliwości i potrzeb. Chodzi o to, by wykonywanie czynności służbowych było łatwiejsze, mniej obciążające dla organizmu i jednocześnie efektywne.


3. Powroty do pracy – zalecenia dla pracodawców
PIP zaleca, by w dalszym ciągu przestrzegać podstawowych zasad higieny. Zanim pracownicy wrócą do swoich miejsc pracy pracodawca powinien ocenić ryzyko zarażenia koronawirusem oraz odpowiednio przystosować biuro. Wytyczne dotyczące pracy w tym okresie powinny znaleźć się w nowym regulaminie, a pracodawca ma obowiązek zapoznania z nim wszystkich pracowników.

4. Gospodarka odpadami – terminy sprawozdań i zezwoleń
Terminy składania sprawozdań i zezwoleń, a także sposób prowadzenia ewidencji zostały określone w tarczy 3.0.
• Do 31 sierpnia 2020 r. – roczne sprawozdanie za 2019 r. dotyczące odpadów komunalnych za pomocą BDO.
• Do 11 września 2020 r. – odpadowe roczne sprawozdanie za 2019 r.
• Do 30 września 2020 r. – audyt zewnętrzny za 2019 r.
• Do 31 października 2020 r. – roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
• Do 31 grudnia 2020 r. – ewidencja odpadów w formie papierowej.


5. Laptop to też komputer – ergonomia
Pracę z laptopem czy tabletem należy organizować w sposób zgodny z wymaganiami i zasadami bhp oraz ergonomii. Laptop czy tablet nie zawierają elementów, które pozwalają traktować je jako system komputerowy. A więc urządzenia te nie wpisują się w definicję zawartą w rozporządzeniu. Warto jednak pamiętać, że od ustanowienia przepisów upłynęło wiele lat, podczas których nastąpił znaczny postęp technologiczny.

6. Nowa piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
Aktywność fizyczna oraz prawidłowa dieta leżą u podstaw dobrego samopoczucia. Piramida zdrowego żywienia jest jednym z elementów informacyjnej kampanii społecznej CIOP-PIB pn. „Aktywni w pracy”. Aktualna Piramida jest odpowiedzią na zalecenia WHO i zawiera w sobie ideę „Mniej cukru, soli i tłuszczu, więcej błonnika”. Ukazuje w sposób graficzny, a przy tym zwięzły, zasady zdrowego stylu życia.


7. Aktywność fizyczna w miejscu pracy
Liczne badania dowodzą, że uprawiając sport jesteśmy w stanie zapobiec lub zniwelować skutki chorób cywilizacyjnych. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy mając na uwadze korzystne oddziaływanie aktywności fizycznej na zdrowie osób pracujących ogłosił w 2020 roku informacyjną kampanię społeczną pn. „Aktywni w pracy”. Kampania będzie realizowana od maja do grudnia 2020 r.


8. Rola i skład podręcznego sprzętu gaśniczego
Zasadniczą rolą podręcznego sprzętu gaśniczego jest gaszenie pożarów w pierwszej fazie ich powstania. Sprzęt ten cechuje się przede wszystkim małym ciężarem oraz prostotą w użyciu. Może go użyć każda osoba dorosła, wystarczy, że będzie postępowała według przedstawionej na etykiecie instrukcji. Do podręcznego sprzętu gaśniczego należą:
• gaśnice przenośne i przewoźne (agregaty gaśnicze),
• hydronetki wodne,
• koce gaśnicze.

9. Inspektorzy PIP wznawiają kontrole
Od 22 czerwca br. Inspektorzy pracy przystąpili do wykonywania działań kontrolno-nadzorczych. W miarę możliwości kontrole mają się odbywać w formie zdalnej, poza siedzibą pracodawcy. Zaleca się, by przed rozpoczęciem czynności kontrolnych inspektor pracy telefonicznie ustalił z pracodawcą obowiązujące w zakładzie procedury dotyczące utrzymania reżimu sanitarnego.


10. Nawet do 500 tyś. dofinansowania na działania prewencyjne z zakresu BHP
Kwota przeznaczona na dofinansowanie Projektów w 2020 r. wynosi 50 000 000,00 PLN. Wnioski można składać od 1 sierpnia br. Celem ogłoszonego konkursu jest propagowanie i wspieranie wszelkich działań prewencyjnych, poprawiających warunki bhp, ograniczających zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, redukujących niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka na stanowiskach pracy.