Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w marcu 2019 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

Kodeks pracy: jawność wynagrodzenia w ofertach pracy
Oferty pracy będą musiały zawierać również wysokość oferowanego wynagrodzenia na danym stanowisku. Jest to jedna z najważniejszych zmian w poselskim projekcie nowelizacji Kodeksu pracy. Autorzy projektu przekonują, że takie rozwiązanie ma zapobiec dyskryminacji m.in. kobiet i osób podejmujących po raz pierwszy pracę.

System zarządzania BHP. Czy warto?
Realizacja wymogów bhp z pewnością będzie bardziej skuteczna, gdy w firmie zostanie wdrożony system zarządzania bhp. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest częścią ogólnego systemu zrządzania organizacją. Służy do ustalania celów przedsiębiorstwa w zakresie bhp oraz do osiągania tych celów. Powinien być zgodny z normami serii PN-N-18000, a od 11 marca 2021 roku z normą ISO 45001.

Raport ONZ: zdrowie ludzi jest zagrożone
Raport ONZ przedstawia aktualny stan środowiska naturalnego i analizuje skuteczność prowadzonych obecnie działań. Degradacja środowiska wywołana działalnością człowieka postępuje tak szybko, że niedługo może zagrozić fundamentom naszego istnienia. Dlatego decydenci na wszystkich szczeblach powinni podjąć natychmiastowe działania zakrojone na skalę globalną.

Jak zapobiegać zagrożeniom na budowie?
Najlepszym sposobem, by zapobiec powstawaniu wypadków jest podejmowanie działań różnorodnych. Należy równocześnie dbać o poprawę ogólnej organizacji i sposobów wykonywania pracy, a także o świadomość pracowników realizujących poszczególne czynności.

IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych
IBWR to kolejny po BIOZ dokument z zakresu bezpieczeństwa na budowie. IBWR wykonywana jest w celu informowania o sposobach zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposobach postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Kary za niewyznaczenie pracowników do wykonywania działań w zakresie ppoż.?
Nie wywiązując się z obowiązku, pracodawca narusza przepisy i może zostać ukarany przez inspektora PIP. Konsekwencją niewyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji może być nałożenie na pracodawcę przez inspektora PIP mandatu karnego w wysokości do 2.000 zł, a w przypadku recydywy – do 5.000 zł.

Jakie obowiązki w zakresie bhp dotyczą pracownika?
Obowiązki pracownika w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy określa art. 211 Kp. Wobec pracownika, który nie przestrzega podstawowych zasad bhp, pracodawca może zastosować przewidziane w Kp kary: upomnienie, naganę, karę pieniężną, a w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązku – nawet wypowiedzenie umowy z winy pracownika.

Kto odpowiada za wypadek spowodowany w szkole przez ucznia?
Za szkodę odpowiada osoba, która swoim zachowaniem spowodowała jakiś uszczerbek w dobrach kogoś innego. Dziecko, które nie ukończyło 13. roku życia nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny. Wówczas poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody od osoby, która miała obowiązek opiekować się małym sprawcą, m.in.: od rodzica, niani jak i nauczyciela.

W 2021 r. wejdzie zakaz sprzedaży plastikowych jednorazówek
Parlament europejski zatwierdził zakaz sprzedaży wyrobów do jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Od 2021 r. zakazem sprzedaży w UE zostaną objęte produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, w tym: sztućce, talerzyki, kubeczki, słomki do napojów, patyczki kosmetyczne, rączki do balonów, pojemniki do żywności, a także styropianowe kubeczki.

Bezpieczna podróż samochodem
Warto zadbać o to, by podróż samochodem była jak najbardziej bezpieczna. By uniknąć zagrożeń w podróży, pamiętaj, że samochód powinien być sprawny technicznie, a opony odpowiednie do pory roku. Sprawdź też oświetlenie oraz zadbaj o odpowiednie wyposażenie: apteczkę, sprawną gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy.