Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się we wrześniu 2020 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Praca zdalna w czasie COVID-19 – kontrola i odwoływanie

Jakie możliwości kontroli ma pracodawca w przypadku pracy zdalnej? Pracodawca powinien ustalić sposób komunikowania się w trakcie wykonywania pracy oraz przesyłania jej efektów. Mogą to być zebrania online. Ma też prawo do monitoringu. Powinien jednak pamiętać, że te działania nie mogą naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.

2. Co sprawdzają inspektorzy PIP podczas kontroli w czasie pandemii?

Od 22 czerwca inspektorzy PIP wznowili działalność kontrolno – nadzorczą. Organy PIP mają weryfikować prawidłowe stosowanie przepisów ograniczających ryzyko zakażenia COVID-19. Kontrole takie będą prowadzone w szczególności w urzędach administracji państwowej i samorządowej, na placach budowy oraz w placówkach handlowych.

3. Jak w czasie epidemii zorganizować kongres czy konferencję?

Zakłady pracy muszą funkcjonować i realizować plany sprzedażowe, które zakładają organizację spotkań biznesowych. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mogą organizować targi, wystawy, kongresy, konferencje czy spotkania, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi.

4. Kary za nieprawidłowe prowadzenie ewidencji BDO

Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie dokumenty w ewidencji odpadów powinny być przygotowywane za pośrednictwem BDO. Za prowadzenie działalności bez wpisu do BDO może grozić kara grzywny od 100 zł do ponad 1 mln zł. Za poddawanie odzyskowi odpadów medycznych i weterynaryjnych, których odzysk jest niedopuszczalny może grozić kara aresztu. W art. 171-194 ustawy o odpadach wymienione są wszystkie sytuacje, za które grożą kary.

5. Nowe przepisy bhp przy urządzeniach energetycznych

Nowe przepisy w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych zaczęły obowiązywać od 26 września 2020 r. Nowe rozporządzenie doprecyzowuje definicję urządzenia energetycznego. Duży nacisk położono na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych. Przepisy rozporządzenia dotyczą też prac w pomieszczeniach zamkniętych (np. zbiornikach lub kanałach).

6. Co dalej z pracą zdalną?

4 września br. regulacje dotyczące pracy zdalnej utraciły moc prawną. Zgodnie z nową regulacją zawartą w art. 3 tzw. specustawy od 5 września br. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu pracodawca będzie mógł polecać wykonywanie pracy zdalnej.

7. Specjalista BHP najbardziej poszukiwanym zawodem

W czołówce najbardziej poszukiwanych zawodów znalazł się specjalista ds. BHP. Na czele zestawienia topowych zawodów 2020/2021 znajduje się specjalista ds. BHP, którego podstawowym zadaniem jest nadzorowanie i kontrolowanie bezpiecznych warunków pracy. Nic dziwnego, bowiem w czasie pandemii, która stanowi zagrożenie dla zdrowia, ludzie zwracają coraz większą uwagę na sferę bezpieczeństwa.

8. Odpady komunalne – obowiązujące zasady dla nieruchomości niezamieszkałych

Od sierpnia 2020 r. odbiór nieczystości z nieruchomości niezamieszkałych nie podlega już miastu. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek samodzielnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą. Ponadto obowiązkiem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych jest prowadzenie w wyznaczonym miejscu selektywnej zbiórki odpadów czy chociażby wyposażenie terenu w adekwatne do zbiórki odpadów pojemniki.

9. Kto jest bardziej podatny na stres?

Ludzie różnią się pod względem wrażliwości na czynniki wywołujące stres. Wynika to m.in. z ich temperamentu i cech osobowościowych, które wpływają na intensywność działania i odczuwania dużych emocji. Wiedza o indywidualnej podatności na stres pozwoli pracodawcy na ukształtowanie środowiska w pracy w taki sposób, by różni pracownicy, o różnym temperamencie mogli spokojnie i efektywnie wykonywać swoje obowiązki.

10. Bezpiecznie w szkole

Od 1 września PIP uruchomiła profilaktyczny program dla szkół „Bezpiecznie w szkole”. Celem tych działań jest zapewnienie nauczycielom,
a przy tym także uczniom bezpiecznych warunków na terenie szkół poprzez popularyzację wymagań prawnych i dobrych praktyk w zakresie zapobiegania i redukcji zagrożeń w szkołach.