W przedmiocie służby BHP wskazać nalży, iż zgodnie z art. 23711 k.p. dopuszczalnym jest spełnienie obowiązku zapewnienia obsługi zadań służby BHP poprzez powierzenie tych zadań specjaliście z zakresu BHP spoza zakładu pracy, a co za tym idzie dopuszczalnym może wydawać się aby zadania służby BHP świadczyła na rzecz jednej ze spółek służba BHP zorganizowana w innej spółce grupy.

Zastrzec należy natomiast, iż powierzenie zadań służby BHP zewnętrznym specjalistom dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy pracodawca powierzający zadania służby BHP zatrudnia poniżej 100 pracowników. Po osiągnięciu poziomu zatrudnienia na poziomie 100 pracowników koniecznym jest utworzenie wewnątrzzakładowej służby BHP tj. pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracowników służby BHP, nie może natomiast powierzać zadań służby BHP zewnętrznym specjalistom.

Dodatkowo w przypadku gdy pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników, zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: „Rozporządzenie”)  mimo, iż ma obowiązek zatrudniać jednego pracownika służby BHP do czasu osiągnięcia zatrudnienia na poziomie 600 pracowników, pracownik ten nie musi być zatrudniony na pełen etat.

W związku z powstałym zagadnieniem powierzenia zadań służby BHP służbie BHP z innej spółki należącej do Grupy, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że pracownik takiej służby w macierzystej spółce (która organizuje służbę BHP) nie powinien być zatrudniony jako pracownik służby BHP a przynajmniej nie w ramach pełnego etatu. Jest to jednak dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy spółka wynajmująca zatrudniała do 100 pracowników. W związku z brzmieniem § 2 ust. 2 Rozporządzenia wskazać należy, iż w przypadku pracownika któremu mają zostać powierzone zadania służby BHP za niedopuszczalne należy uznać powierzanie innej pracy np. obsługi zadań BHP w innej Spółce, „Służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 23711 § 1 Kodeksu pracy”. Takie działanie należy uznać za dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy dany pracownik byłby zatrudniony na część etatu w służbie BHP pracodawcy macierzystego a w ramach pozostałej części etatu powierzona zostałaby mu obsługa zadań służby BHP w spółce zatrudniającej poniżej 100 pracowników.

W związku z powyższym udostepnienie zewnętrznego specjalisty ds. BHP na rzecz innych spółek może nastąpić poprzez np.:

  • Zawarcie umowy zlecenia o obsługę zadań służby BHP przez zewnętrznego specjalistę posiadającego właściwe uprawnienia;
  • Zawarcie umowy zlecenia, na mocy której wynajęty zostanie pracownik pracodawcy który zatrudnia osoby posiadające kompetencje wymagane od pracowników służby BHP przez pracodawcę który zatrudnia poniżej 100 pracowników, w takim wypadku to temu „wynajętemu” pracownikowi służby zewnętrznej zostaną powierzone zadania służby BHP.

Brak możliwości zapewnienia obsługi służby BHP na rzecz innych pracodawców przez podmiot zewnętrzny w tym przez spółkę należącej do jednej grupy kapitałowej, w przypadku zatrudnienia powyżej 100 pracowników wynika z § 1 ust. 3 i 4 Rozporządzenia „3. Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.

  • Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników”

W związku z powyższym w przypadku pracodawców zatrudniających liczną załogę pracowników istnieje obligatoryjny obowiązek tworzenia wewnętrznej służby BHP.

 

 

Autor: Krzysztof Sosnowski, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k., specjalista ds. BHP.