Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znalazł się projekt rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie warunków, sposobu i trybu odbywania stażu adaptacyjnego lub przeprowadzania testu umiejętności w przypadku osób, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w państwie członkowskim UE lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a chciałyby wykonywać ten zawód w Polsce.

Więcej na ten temat można przeczytać na bhp.abc.com.pl oraz na mpips.gov.pl.