Już 1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Tym samym przestaną obowiązywać regulacje wprowadzone na czas pandemii. Pracodawcy będą musieli wysłać pracowników na wszystkie zaległe badania okresowe. Obowiązkiem będzie też przeprowadzenie zaległych okresowych szkoleń BHP.

Od lipca przestaną obowiązywać przepisy wprowadzone w 2020 roku, tj. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

180 dni na przeprowadzenie badań lekarskich

Pracownicy będą musieli przejść przez okresowe lub wstępne badania lekarskie. Podczas epidemii osoby, które były zatrudniane na stanowiska administracyjno-biurowe nie podlegały wstępnym badaniom – jeśli posiadały aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdził, że warunki występujące u poprzedniego pracodawcy odpowiadają warunkom występującym na stanowisku pracy, na które przyjmowany jest pracownik. Pracodawcy mogli również nie kierować pracowników na badania okresowe. Tym samym, teraz trzeba będzie to nadrobić – a pracodawca ma na to 6 miesięcy.

Szkolenia BHP – pracodawca ma 180 dni

Podczas pandemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy mogli przeprowadzać szkolenia wstępne z zakresu BHP w formie online. Wyjątek stanowili m.in. pracownicy na stanowiskach robotniczych oraz narażeni na niebezpieczne czynniki.

Teraz pracodawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń wstępnych BHP w trybie stacjonarnym. Nie dotyczy to jednak osób przyjmowanych do pracy zdalnej na stanowiska administracyjno-biurowe. Na realizację szkoleń początkowo pracodawcy mieli mieć czas do 30 sierpnia br. (tj. 60 dni). W art. 56 w ustawie z 7 lipca 2023 r.  o świadczeniu wspierającym
uwzględniono nowy termin, który daje pracodawcom dłuższy o kolejne 60 dni czas. Tym samym termin uległ wydłużeniu do 180. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – jeśli nie zostanie ogłoszony stan epidemii.

O tym, jak 2020 rok zmienił branżę BHP pisaliśmy w naszych artykułach – m.in. „Jak 2020 rok zmienił branżę bhp?”. Nachodzące odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego przywraca również kwestie związane z pozwoleniami na pracę cudzoziemców, zaległymi urlopami oraz wyższą kwotą odpisu na ZFŚS. W tematach związanych z cudzoziemcami ustawodawca przewidział przepisy przejściowe. Pracodawcy mimo wszystko powinni przygotować się do nadchodzących zmian, a tam gdzie to pilne – przystępować do działania.