Zagrożenia chemiczne

wszelkie oddziaływania na organizm człowieka substancji i preparatów chemicznych, które mogą przeniknąć do organizmu przez drogi oddechowe, układ pokarmowy lub  skórę. Są to jedne z najczęściej występujących zagrożeń w środowisku pracy. Zalicza się do nich:

Substancje – pierwiastki chemiczne lub ich związki występujące w stanie naturalnym lub produkowane przez przemysł,

Preparaty – mieszaniny lub roztwory składające się z dwóch lub więcej substancji,

Substancje niebezpieczne – oznakowane na opakowaniu specjalnym piktogramem i zaklasyfikowane jako: wybuchowe, utleniające, skrajnie łatwopalne, wysoce łatwopalne, łatwopalne, toksyczne, bardzo toksyczne, szkodliwe, żrące, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, działające na rozrodczość lub niebezpieczne dla środowiska.

Występowanie zagrożeń chemicznych w środowisku pracy może skutkować: problemami z oddychaniem, astmą, wszelkiego rodzaju alergią, pylicą azbestową czy nowotworami.

Sposób ochrony: ograniczenie do minimum liczby narażonych pracowników; fizyczne oddzielenie przestrzeni, w których wykonywane są czynności wymagające kontaktu z chemikaliami; zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń; przechowywanie w miejscu pracy tylko takiej ilości czynników chemicznych, jaka jest wymagana do zapewnienia ciągłości procesu; kontrolowanie stosowania procedur związanych z właściwym obchodzeniem się z czynnikami chemicznymi; środki ochrony indywidualnej (np. odzież, rękawice, maski i okulary ochronne).


Fizyczne

Chemiczne

Biologiczne

Psychofizyczne