Firma Feber sp. z o.o. należąca do grupy Inter Cars S.A., spółka wprowadziła wysokie standardy w zakresie jakości oferowanych produktów, zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Standardowe działania dotyczą tworzenia bezpiecznych warunków pracy obejmujących szerokie spektrum postępowania, w szczególności preferowanie dobrych praktyk oraz wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dodatkowe szkolenia

Oprócz realizowania podstawowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących szkoleń wstępnych i okresowych, wdrażane są dodatkowe działania polegające na cyklicznych spotkaniach osób odpowiedzialnych za bhp z osobami odpowiedzialnymi za dany obszar produkcji np. operatorami wózków jezdniowych, operatorami suwnic, operatorami maszyn, spawaczami, czy lakiernikami. W ramach organizowanych warsztatów konsultowane są i omawiane konkretne problemy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy i sposoby zapobiegania wypadkom, jak identyfikacja zagrożeń i ryzyk oraz zasady współdziałania, organizacji i procesów pracy, środowiska pracy.

Kwalifikacje

Uwaga firmy Feber skierowana jest na podnoszenie kwalifikacji pracowników, dlatego też podjęto program rozszerzenia kompetencji i uprawnień dla spawaczy i operatorów maszyn o uprawnienia dla operatorów suwnic – II S.

Świadczenia

Firma dąży do ograniczenia emisji poprzez podjęcie działań w zakresie modernizacji systemu filtracji hali produkcyjnej, co ma przede wszystkim na celu obniżenie poziomu stężeń czynników szkodliwych na stanowisku pracy.

Profilaktyka

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownicy są objęci pełnym programem profilaktyki medycznej, dotyczy to szczegółowych opisów stanowisk w drukach skierowań do lekarza medycyny pracy oraz wywiadu prowadzonego przez lekarza medycyny pracy, który kieruje pracownika na odpowiednie badania specjalistyczne. Dodatkowo firma współpracuje z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie oceny stanu zdrowia pracowników. W celu zapobiegania chorobom zawodowym, na początku aktywności zawodowej pracownika pobierany jest materiał biologiczny, w celu zdiagnozowania ryzyka zapadania na określone choroby.

Czynniki społeczne

W celu popularyzacji wartości społecznych organizowane są spotkania integracyjne, wzmacniają one porozumienie między pracownikami i motywują do pełniejszej współpracy, ułatwiają też wykonywanie wspólnych zadań i osiągać cele. Ma to również wymiar budujący zaufanie i pozytywne relacje.

Innowacje

W 2013 roku został zgłoszony innowacyjny wniosek na konkurs w kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne, zainicjonowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy jest skierowany do przedsiębiorców w celu zaproszenia ich do udziału w podnoszeniu poziomu i rozpowszechnienia bezpieczeństwa pracy. Rozwiązanie zaproponowane przez spółkę Feber zostało z uznaniem przyjęte przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wyśmienite grono firm uczestniczących w konkursie to spółki z udziałem Skarbu Państwa, kopalnie oraz firmy o wysokim poziomie rozwoju. Uroczyste wręczenie nagród tego prestiżowego konkursu odbywa się w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Zakład Produkcji Pojazdów w Sieradzu otrzymał wyróżnienie za opracowanie pt.: „Wysięgnik do podnoszenia spawarek”.

Opracowany przez firmę Feber, specjalistyczny wysięgnik służy do podwieszania spawarki, tak aby nie ograniczała swobody pracy spawacza. Dzięki zastosowaniu takiej konstrukcji zostały zniwelowane częste przenoszenia spawarki przez pracownika, plątanie się przewodów oraz czasy między operacyjne, co sumarycznie złożyło się na krótszy czas składania poszczególnych konstrukcji. Nie pomijalnym atutem jest także bezpośredni wzrost żywotności oprzyrządowania spawarki, łatwość obsługi oraz bardzo wysoki komfort użytkowania.

Zarządzanie

Obecny Zarząd Spółki nadaje kierunek ponoszenia poziomu w zakresie:
– warunków zatrudnienia
– bezpieczeństwa i higieny pracy
– bezpieczeństwa i jakości produktów
– wpływu na środowisko pracy
– wpływu na ochronę środowiska

Podsumowanie

Cele, które wyznacza firma Feber są ambitne, wynikają ze świadomości, potrzeb, a w szczególności z troski o zdrowie i życie pracowników. Zamiarem spółki jest też pozyskiwanie pracowników poprzez kształcenie zawodowe, pierwszy etap to tworzenie stanowisk do odbycia praktyk zawodowych dla spawaczy. Działania systemowe, modernizacyjne, innowacyjne stanowią stały element podejścia firmy Feber do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.